423/1986

Given i Helsingfors den 6 juni 1986

Lag om ändring av 3 och 38 §§ lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § och 38 § 3 och 4 mom. lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 3 februari 1984 (125/84), som följer:

3 §
Prövotid

Av arbetsavtalets giltighetstid kan en del överenskommas att vara särskild prövotid om högst fyra månader, under vilken avtalet på ömse sidor kan hävas. Hävning får dock inte äga rum på de grunder som avses i 17 § 3 mom. eller på andra osakliga grunder. Anordnar arbetsgivaren för arbetstagaren särskild utbildning som ansluter sig till arbetet och som utan avbrott räcker längre än fyra månader, kan överenskommelse träffas om en prövotid som är högst sex månader.

38 §
Uppsägningstid

Har annan uppsägningstid inte överenskommits, skall arbetsgivaren vid uppsägning av arbetsavtalet, om arbetsförhållandet pågått utan avbrott

1) högst fem år, iaktta en uppsägningstid om två månader, och

2) över fem år, men högst tio år, iaktta en uppsägningstid om tre månader, samt

3) över tio år, iaktta en uppsägningstid om fyra månader.

Arbetstagaren skall å sin sida vid uppsägning av arbetsavtalet iaktta en uppsägningstid om en månad.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På arbetsavtal som ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas, om inte annat överenskoms, tidigare gällande lag, dock inte, om avtalet ingåtts att gälla tills vidare, under en längre tid än om arbetsgivaren skulle ha sagt upp avtalet den dag denna lag träder i kraft. Skulle avtal, medan denna lag är i kraft, upphöra till följd av uppsägning eller den avtalade tidens utgång eller av annat skäl, men fortgår arbetet på det sätt som anges i 39 § lagen om arbetsavtal, skall denna lag därefter tillämpas på avtalsförhållandet.

Regeringens proposition 248/85
Socialutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 43/86

Helsingfors den 6 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.