326/1986

Given i Helsingfors den 9 maj 1986

Förordning om ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, som hör till finansministeriets verksamhetsområde,

ändras i förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73) 2 § 1 mom., 3 § 3 mom. 2 punkten, 13 § 3 mom., 16 § 4 mom. och 19 § 2 mom.

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 25 april 1984 (312/84) samt 3 § 3 mom. 2 punkten, 13 § 3 mom., 16 § 4 mom. och 19 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 16 maj 1980 (345/80), samt

fogas till förordningens 3 § 3 mom. en ny 1 a punkt som följer:

Semesterns längd
2 §

Tjänsteman åtnjuter semester:

1) två vardagar för varje hel kvalifikationsmånad; och

2) två och en halv vardag för varje hel kvalifikationsmånad, om han före utgången av semesterårets mars månad har minst ett års oavbruten tjänstgöring hos staten eller om han för det utgående kvalifikationsåret har minst tolv fulla kvalifikationsmånader; och

3) tre vardagar för varje hel kvalifikationsmånad, om han före semesterperiodens början har en till semester berättigande tjänstetid på minst femton år.


3 §

Såsom med tjänstgöringsdagar jämställda dagar avses vid fastställandet av semesterns längd även semester samt frånvaro


1 a) på grund av medicinsk rehabilitering, när sådan ges på ordination av läkare i rehabiliteringsanstalt på grund av yrkessjukdom eller olycksfall i arbete, dock inte flere än sammanlagt 75 dagar under kvalifikationsåret, likväl så att om ett sådant förhinder fortgår oavbrutet efter kvalifikationsårets utgång anses sammanlagt högst 75 dagar av rehabiliteringstiden utgöra med tjänstgöringsdagar jämställda dagar;

2) under tjänstledighet på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet till den del tjänstemannen erhållit lön eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen, för ifrågavarande tjänstledighetstid.


13 §

Är tjänsteman vid den tidpunkt då semestern eller del av den begynner oförmögen till arbete på grund av sjukdom eller olycksfall eller tjänstledig på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, skall semestern, om tjänstemannen det begär, framskjutas till en senare tidpunkt. Tjänsteman tillkommer motsvarande rätt att uppskjuta semester eller del därav om det, då semestern eller del av den begynner, är känt att tjänstemannen under semestertiden kommer att undergå sådan sjuk- eller annan därmed jämförbar vård, att han på grund av denna är oförmögen till arbete, eller att tjänsteman kommer att erhålla tjänstledighet på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.


Vintersemesterförlängning
16 §

Har semester på grund av avbrott i tjänsteutövningen inte kunnat hållas under semesterperioden eller då fråga är om semester, som beviljas enligt 2 § 2 mom., ävensom då tjänsteförhållande avbryts före semesterperiodens början eller börjar efter semesterperiodens slut, har vederbörande inte rätt till semesterförlängning. Avbrott i tjänsteutövning under semesterperioden förorsakar likväl inte förlust av rätt till förlängning såframt

1) avbrottet har föranletts av tjänstemannens sjukdom eller av tjänstledighet på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, för vilken tjänstemannen har erhållit lön eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen; eller

2) avbrottet har föranletts av andra än ovan nämnda orsaker, men tjänstemannen under semesterperioden har tjänstgjort eller varit på semester minst 70 dagar.

Semesterersättning eller semester då tjänsteförhållande upphör
19 §

Uppnår tjänsteman i 2 § 1 mom. 3 punkten nämnd anställningstid först efter ifrågavarande semesterårs maj månad, men dock innan tjänsteförhållandet upphör, eller har han innan tjänsteförhållandet upphör minst ett års oavbruten tjänstgöring hos staten eller tolv fulla kvalifikationsmånader, beviljas semestern för det innevarande kvalifikationsårtes alla fulla kvalifikationsmånader i enlighet med 2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1986 och den tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättning på grundvalen av det semesterkvalifikationsår som utlöpte den 31 mars 1986.

Helsingfors den 9 maj 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.