283/1986

Given i Helsingfors den 18 april 1986

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) en ny 15 b § som följer:

15 b §

Har arbetsgivare anordnat pensionsskyddet för sina arbetstagare i enlighet med lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, fastän stadgandena i denna lag borde ha tillämpats på arbetsförhållandet, skall pensionsarrangemanget rättas räknat från ingången av kalenderåret före det år under vilket pensionsanstalten meddelat arbetsgivaren rättelsen. Pensionsskydd som för tid före denna tidpunkt har anordnats i enlighet med lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden förblir i kraft. Arbetstagarens pension bestäms likväl i enlighet med denna lag. Pensionsrater som utbetalts enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden skall anses som delbetalningar av pensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1986.

Lagen gäller även pensionsskydd som har anordnats före lagens ikraftträdande.

Lagen tillämpas även på sådana rättelser av pensionsarrangemang som har blivit anhängiga före lagens ikraftträdande, om rättelsen inte har slutförts och betalda försäkringspremier inte har återburits innan lagen trätt i kraft. Härvid anses ett i denna lag nämnt meddelande om rättelse ha gjorts vid tidpunkten för lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 237/85
Socialutsk. bet. 3/86
Stora utsk. bet. 11/86

Helsingfors den 18 april 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.