235/1986

Given i Helsingfors den 21 mars 1986

Bibliotekslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
De allmänna bibliotekens ändamål och verksamhet

De allmänna biblioteken har till ändamål att tillgodose det allmänna behovet av bildning, kunskap och förströelse samt att stödja studier och självständigt förvärvande av kunskaper samt intresset för litteratur och konst.

För att fylla detta ändamål ställer de allmänna biblioteken till allmänt förfogande böcker samt upptagningar som lämpar sig för biblioteksbruk. Ett bibliotek kan även erbjuda möjlighet att använda sådana andra källor för lagrad information som är ändamålsenliga för biblioteksbruk.

De allmänna biblioteken skall ge bistånd vid förvärv av kunskap och inhämtande av information och ge handledning när det gäller att använda bibliotek.

2 §
Upprätthållande av allmänt bibliotek

Då en kommun eller flera kommuner tillsammans upprätthåller ett allmänt bibliotek (nedan bibliotek), skall bibliotekets verksamhet ordnas i enlighet med denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

Angående allmänt bibliotek som upprätthålls av enskild stadgas i 17 §.

3 §
Kommunalt biblioteksväsen

En kommuns bibliotek bildar det kommunala biblioteksväsendet. Ett av biblioteken är huvudbibliotek och de övriga är underställda detta.

Två eller flera kommuner kan ha ett gemensamt biblioteksväsen, om kommunerna kommer överens därom. En kommun kan även avtala om att biblioteksverksamheten delvis skall ordnas i samarbete med annan kommun.

En kommun skall ha en av kommunfullmäktige godkänd instruktion för biblioteksväsendet, vilken skall bringas till länsstyrelsens kännedom.

4 §
Biblioteksnämnderna

För biblioteksväsendets förvaltning skall kommunen ha en biblioteksnämnd. Då två eller flera kommuner har ett gemensamt biblioteksväsen eller på annat sätt samarbetar i sin biblioteksverksamhet, kan kommunerna ha en sådan gemensam nämnd som avses i 104 § kommunallagen (953/76). Om en kommun har högst 1000 invånare, kan kommunfullmäktige besluta att biblioteksnämndens uppgifter skall handhas av en annan nämnd eller av kommunstyrelsen.

I biblioteksnämnden i en tvåspråkig kommun skall båda språkgrupperna vara företrädda. Då biblioteksnämnden är gemensam för två eller flera kommuner och någon av kommunerna är tvåspråkig, skall båda språkgrupperna vara företrädda i biblioteksnämnden.

Om biblioteksnämndens uppgifter och befogenheter stadgas genom förordning. Närmare bestämmelser kan utfärdas i instruktionen för biblioteksväsendet. Med stöd av förordning kan en uppgift, som ankommer på biblioteksnämnden, i instruktionen överföras på annan kommunal myndighet eller tjänsteinnehavare.

5 §
Samlingar och deras tillgänglighet

Ett kommunalt biblioteksväsens samlingar skall i fråga om mängd och beskaffenhet motsvara folkmängden och befolkningsstrukturen i kommunen. I en tvåspråkig kommun skall båda språkgruppernas behov beaktas på enahanda grunder.

Material som hör till biblioteksväsendets samlingar kan göras tillgängligt även på andra platser än i biblioteken, då detta är ändamålsenligt.

Ett bibliotek kan även ordna hemservice för personer som på grund av handikapp eller annat motsvarande hinder inte själva kan besöka biblioteket.

Kommunen kan ordna kundtransporter till biblioteket, då sådana med hänsyn till förhållandena är behövliga och skötta på ett ekonomiskt sätt.

6 §
Bibliotekslokalerna och deras öppethållning

Ett bibliotek skall förfoga över en för ändamålet godkänd lokal.

Om grunderna för bibliotekets öppethållning stadgas genom förordning.

7 §
Avgifter och ersättningar

Biblioteken får anlitas avgiftsfritt. Ett bibliotek kan dock av den som anlitar det uppbära ersättning för förfarande som strider mot reglerna för nyttjande av biblioteket samt en reserveringsavgift som motsvarar skäliga omkostnader.

8 §
Personal

Inom ett kommunalt biblioteksväsen skall finnas ett behövligt antal bibliotekarietjänster som är huvudsysslor samt personal som har avlagt examen på institutsnivå inom biblioteksbranschen eller som uppfyller de behörighetsvillkor som anges i undervisningsministeriets beslut därom. Vid biblioteksväsendet kan även finnas andra tjänsteinnehavare och arbetstagare. Genom förordning stadgas vilka tjänster som är bibliotekarietjänster. En bibliotekarietjänst kan vara gemensam för två eller flera kommuner. Om det är motiverat till följd av att folkmängden i kommunen är liten, kan kommunfullmäktige besluta att kommunen inte skall ha någon bibliotekarietjänst som är huvudsyssla.

Undervisningsministeriet beslutar om grunderna för storleken av och strukturen hos den personal som behövs inom ett kommunalt biblioteksväsen.

9 §
Chef för biblioteksväsendet

Chef för ett biblioteksväsen är föreståndaren för huvudbiblioteket, om inte kommunen för denna uppgift har inrättat en särskild biblioteksdirektörstjänst. Om de uppgifter som ankommer på chefen för ett biblioteksväsen stadgas genom förordning och bestäms i instruktionen. Med stöd av förordning kan en del av de uppgifter som ankommer på chefen för ett biblioteksväsen i instruktionen överföras på annan tjänsteinnehavare inom biblioteksväsendet eller på en förtroendevald.

10 §
Behörighetsvillkor för personalen

Om behörighetsvillkoren för bibliotekarietjänsterna stadgas genom förordning, och om dem kan dessutom bestämmas i instruktionen. Om behörighetsvillkoren för annan personal bestäms, utöver vad som stadgas i 8 §, vid behov i instruktionen. Undervisningsministeriet kan bevilja dispens från behörighetsvillkor om vilka är stadgat genom förordning.

11 §
Ledning och övervakning

Biblioteksverksamheten leds och övervakas av skolstyrelsen och länsstyrelserna. Bibliotekens verksamhet inspekteras av länsstyrelserna. Finner länsstyrelsen att skäl till anmärkning föreligger, skall den bringa saken till biblioteksnämndens kännedom. Medför anmärkningen inte rättelse, kan länsstyrelsen anmäla saken hos skolstyrelsen.

12 §
Samarbetet mellan biblioteken

Det lokala biblioteksväsendet kompletteras och stöds av landskapsbiblioteken i deras egenskap av regionala centralbibliotek. Landskapsbibliotekens verksamhet kompletteras och stöds av centralbiblioteket för de allmänna biblioteken.

13 §
Landskapsbiblioteken

Landskapsbibliotek är biblioteksväsendet i någon av statsrådet utsedd kommun, med kommunens samtycke. Verksamhetsområdet för landskapsbiblioteket bestäms av statsrådet.

Om ett landskapsbiblioteks uppgifter stadgas genom förordning. Undervisningsministeriet kan dessutom, med respektive kommuns samtycke, anförtro landskapsbiblioteket särskilda uppgifter.

Landskapsbibliotekets tjänster är avgiftsfria, med de undantag om vilka stadgas i 7 §.

Statsrådet kan, i enlighet med vad som stadgas genom förordning, återta förordnande för ett biblioteksväsen att vara landskapsbibliotek.

14 §
Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Centralbibliotek för de allmänna biblioteken är biblioteksväsendet i någon av statsrådet bestämd kommun, med kommunens samtycke. Centralbibliotekets verksamhetsområde omfattar hela landet.

Om centralbibliotekets uppgifter stadgas genom förordning. Undervisningsministeriet kan dessutom, med respektive kommuns samtycke, anförtro centralbiblioteket särskilda uppgifter.

Centralbibliotekets tjänster är avgiftsfria, med de undantag om vilka stadgas i 7 §.

Statsrådet kan, i enlighet med vad som stadgas genom förordning, återta förordnande för ett biblioteksväsen att vara centralbibliotek.

15 §
Samarbetet mellan allmänna och vetenskapliga bibliotek

Ett bibliotek bör vid behov även utnyttja de tjänster som erbjuds av de vetenskapliga biblioteken samt på motsvarande sätt ge dessa möjlighet att använda det material som ingår i dess egna samlingar.

16 §
Samarbetet mellan biblioteken och skolorna

De allmänna bibliotekens och skolbibliotekens verksamhet skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt, så att onödiga anskaffningar och överlappande funktioner undviks.

17 §
Privata bibliotek

Ett bibliotek som upprätthålls av ett enskilt samfund eller en enskild stiftelse kan vara allmänt bibliotek då dess verksamhet är inriktad på en särskild kategori av personer eller annars omfattar sådan på de allmänna biblioteken ankommande verksamhet som inte kan åläggas någon kommun.

Ett bibliotek som avses i 1 mom. kan ur anslag, som för ändamålet har intagits i statsförslaget, enligt undervisningsministeriets prövning beviljas statsbidrag på villkor att det i sin verksamhet följer skolstyrelsens anvisningar.

18 §
Nordiskt kommunalt samarbete

En kommun, som tillsammans med en kommun i ett annat nordiskt land bedriver biblioteksverksamhet i enlighet med överenskommelsen mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige om kommunalt samarbete över nordiska riksgränser (FördrS 2/79), på det sätt varom har avtalats mellan de berörda kommunerna, kan av undervisningsministeriet beviljas statsbidrag ur ett anslag som för ändamålet har intagits i statsförslaget.

Har statsbidrag beviljats för biblioteksverksamhet som nämns i 1 mom., ankommer ledningen av och tillsynen över verksamheten på de statliga myndigheter som drar försorg om den allmänna biblioteksverksamheten.

19 §
Fördelning av kostnaderna

Har två eller flera kommuner ett gemensamt biblioteksväsen, fördelas dess kostnader mellan kommunerna i förhållande till invånarantalet i dem, om inte kommunerna har överenskommit om en annan kostnadsfördelning.

20 §
Överlåtelse av avskrivet material

Material som ett bibliotek avskrivit får utan ersättning överlåtas till centralbiblioteket för de allmänna biblioteken och till landskapsbibliotek samt i andra hand till annat offentligt bibliotek och till forskningsanstalt eller för annat ändamålsenligt bruk. Den del av det överlåtna materialets värde som motsvarar statsandelen skall i sådana fall inte ersättas staten.

21 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1986. Genom denna lag upphävs bibliotekslagen av den 3 maj 1961 (235/61) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 146/85
Kulturutsk. bet. 23/85
Stora utsk. bet. 2/86

Helsingfors den 21 mars 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.