227/1986

Given i Helsingfors den 21 mars 1986

Lag om ändring av semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73) 3 § 3 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1, 3 och 4 mom., 12 och 13 §§ samt 16 § 2 mom.,

av dessa lagrum 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 mars 1978 (233/78), samt

fogas till 3 § ett nytt 6 mom. och till 7 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

3 §
Semesterns längd

Såsom full kvalifikationsmånad anses sådan kalendermånad av det i slutet av mars närmast före semesterperioden utgående kvalifikationsåret, under vilken arbetstagaren varit i arbete hos arbetsgivaren minst fjorton dagar. Om arbetstagaren i enlighet med avtal är i arbete så få dagar att han av denna anledning inte kan räkna sig till godo en enda kvalifikationsmånad innefattande fjorton dagar, eller att endast en del av kalendermånaderna av denna anledning innefattar fjorton dagar, betraktas med avvikelse från vad som ovan sägs såsom full kvalifikationsmånad en sådan kalendermånad under vilken arbetstagaren har varit i arbete hos arbetsgivaren minst 35 arbetstimmar.


Om semesterns längd för arbetstagare fastställs i enlighet med andra meningen i 3 mom., tillämpas inte 5 mom. på honom, med undantag av dess 5 punkt. Till de av arbetstagaren under kalendermånaden utförda arbetstimmarna hänförs de arbetstimmar under vilka arbetstagaren varit förhindrad att utföra sitt avtalsenliga arbete.

7 §
Semesterlön

Om semesterns längd för arbetstagare bestäms enligt andra meningen i 3 § 3 mom. och hans lön inte enligt avtal betalas per vecka eller längre tidsperiod, utges i semesterlön till honom åtta och en halv procent av den under kvalifikationsåret före semesterperioden till honom utbetalda eller till betalning förfallna lönen, frånsett förhöjning som utöver grundlönen betalas för nödarbete eller för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete. Till arbetstagare, vars arbetsförhållande före utgången av kvalifikationsåret före semesterperioden fortgått minst ett år utan avbrott, betalas i semesterlön elva procent av den lön som bestäms enligt detta moment.


9 §
Semesterersättning vid fortbestående arbetsförhållande

Till arbetstagare som under kvalifikationsåret enligt avtal är i arbete så få dagar eller en så kort tid att han av denna orsak inte kan räkna sig till godo en enda i 3 § angiven full kvalifikationsmånad eller att endast en del av kalendermånaderna är fulla kvalifikationsmånader betalas, om han under kvalifikationsåret varit i arbete sammanlagt minst 35 timmar, i stället för semesterlön en semesterersättning på åtta och en halv procent av den under föregående kvalifikationsår till honom utbetalda eller till betalning förfallna lönen, frånsett förhöjning som utöver grundlönen betalas för nödarbete eller för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete. Till arbetstagare, vars arbetsförhållande före utgången av kvalifikationsåret före semesterperioden fortgått minst ett år utan avbrott utges i semesterersättning elva procent av den lön som bestäms enligt denna paragraf.


10 §
Semesterersättning när arbetsförhållande upphör

När arbetsförhållande upphör är arbetstagaren, om han under dess fortbestånd har varit i arbete minst fjorton dagar eller minst 35 timmar, berättigad att i stället för semester erhålla en mot semesterlönen svarande semesterersättning för lika många fulla kvalifikationsmånader som han enligt 3 § skulle få semester för, i fråga om kalendermånaderna före arbetsförhållandets upphörande och för vilka han dittills inte har erhållit semester eller semesterersättning.


Har arbetstagare under de kalendermånader då arbetsförhållandet började och upphörde varit i arbete sammanlagt minst fjorton dagar eller minst 35 timmar och har han inte för denna tid erhållit semester eller ersättning härför, räknas denna tid såsom en full kvalifikationsmånad när semesterersättningen bestäms.

Till arbetstagare som avses i 9 § betalas när arbetsförhållandet upphör, om han medan det fortgick varit i arbete minst fjorton dagar eller minst 35 timmar, i semesterersättning åtta och en halv procent av hans enligt 9 § bestämda lön för den tid för vilken han därförinnan inte erhållit semesterersättning. Till sådan i 9 § angiven arbetstagare, vars arbetsförhållande före utgången av kvalifikationsåret före semesterperioden fortgått minst ett år utan avbrott, betalas i semesterersättning elva procent av hans enligt 9 § bestämda lön för den tid för vilken han därförinnan inte har erhållit semesterersättning.

12 §
Semesterersättning när kortvarigt arbetsförhållande upphör

Till arbetstagare, på vilken lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) är tillämplig och vars arbetsförhållande varat så kort tid att han inte har rätt till semester enligt 3 §, är arbetsgivaren skyldig att när arbetsförhållandet upphör i semesterersättning betala åtta och en halv procent av den penninglön som arbetstagaren intjänat, frånsett förhöjning som utöver grundlönen betalas för nödarbete eller för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete. Har arbetsförhållandet före utgången av kvalifikationsåret före semesterperioden fortgått minst ett år utan avbrott, är semesterersättningen elva procent av den enligt denna paragraf bestämda lönen.

13 §
Semesterersättning till arbetstagare som utför hemarbete

Till arbetstagare som utför hemarbete är arbetsgivaren skyldig att vid löneutbetalningen i stället för semesterlön i semesterersättning erlägga åtta och en halv procent och, då arbetsförhållandet fortgått minst ett år, elva procent av den penninglön som arbetstagaren intjänat.

16 §
Stadgandenas ovillkorlighet

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar med hela landet såsom verksamhetsområde har likväl rätt att ingå avtal om att låta den del av semestern som överstiger 24 semesterdagar ingå i en mellan parterna överenskommen förkortning av arbetstiden, om semesterperioden, om semesterns längd då den fastställs enligt andra meningen i 3 § 3 mom., om uppdelning av semester samt om uträkning och utbetalning av semesterlön och semesterersättning även på annat sätt än som stadgas i denna lag. Dylika bestämmelser i kollektivavtal får en av avtalet bunden arbetsgivare tillämpa även på arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas arbetsförhållanden dess bestämmelser i övrigt iakttas. Om så är överenskommet i arbetsavtal, får dylika bestämmelser i kollektivavtalet iakttas även efter det kollektivavtalet upphön att gälla, tills nytt kollektivavtal har trätt i kraft i de arbetsförhållanden på vilka bestämmelserna skulle få tillämpas, om kollektivavtalet fortfarande vore i kraft.Denna lag träder i kraft den 1 april 1986. På de områden, inom vilka sådant riksomfattande kollektivavtal gäller, som skall betraktas såsom allmänt och som innehåller bestämmelser angående i andra meningen av 3 § 3 mom. nämnda arbetstagares semesterförmåner, träder lagen likväl i kraft vid ingången av det kvalifikationsår som först börjar efter utgången av kollektivavtalets giltighetstid.

Stadgandena i denna lag tillämpas dock inte på semester, semesterlön eller semesterersättning som bestäms på grundvalen av det kvaliflkationsår som utlöper den 31 mars 1986, om inte annat avtalas.

Regeringens proposition 105/85
Socialutsk. bet. 32/85
Stora utsk. bet. 4/86

Helsingfors den 21 mars 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.