86/1986

Given i Helsingfors den 24 januari 1986

Lag om ändring av 3 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 3 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) ett nytt 5 mom. som följer:

3 §

Utan hinder av vad som stadgas i 2 mom. ersätts olycksfall, som drabbat elev vilken deltar i yrkeskurs som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76), enligt denna lag, varvid studerande jämställs med arbetstagare när försäkringsskyddet bestäms enligt denna lag. På den som föranstaltar kursen tillämpas vad som i denna lag stadgas om arbetsgivare.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

Lagmotion 88/85
Socialutsk. bet. 28/85
Stora utsk. bet. 223/85

Helsingfors den 24 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Urpo Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.