Ursprungliga författningar: 1986

1075/1986
Förordning om ändring av djurskyddsförordningen
1060/1986
Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank
1052/1986
Lag om utveckling av högskoleväsendet
1050/1986
Lag om ändring av 28 § värnpliktslagen
1049/1986
Lag om ändring av rättegångsbalken
1048/1986
Lag om ändring av partilagen
1046/1986
Förordning om ändring av 14 § sjukförsäkringsförordningen
1045/1986
Förordning om ändring av 2 § förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1039/1986
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1038/1986
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1037/1986
Lag om ändring av 21 § sjukförsäkringslagen
1030/1986
Lag om ändring av 2 § lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
1006/1986
Lag om ändring av 6 kap. och 84 § sjömanslagen
1005/1986
Mönstringslag
983/1986
Förordning om ändring av 18 § sjukförsäkringsförordningen
982/1986
Lag om ändring av 76 a § sjukförsäkringslagen
981/1986
Lag om ändring av 23 § sjukförsäkringslagen
974/1986
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff
964/1986
Lag om ändring av 8 och 10 §§ lagen om statens pensioner
963/1986
Lag om ändring av 16 och 55 §§ lagen angående stämpelskatt
951/1986
Förordning om ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
950/1986
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
933/1986
Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn
921/1986
Lag om ändring av 1 § lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet
919/1986
Justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall
918/1986
Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet
917/1986
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff
914/1986
Produktsäkerhetslag
902/1986
Lag om ändring av lagen om investeringsreserveringar inom lantbruket
901/1986
Lag om ändring av 18 och 61 §§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
875/1986
Handels- och industriministeriets beslut om blanketter och prisannonsering vid avbetalningsköp
867/1986
Lag om ändring av 6 § lagen om avloppsvattenavgift
859/1986
Förordning om ändring av 8 § förordningen om pension för arbetstagare
824/1986
Lag om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
823/1986
Lag om ändring av 72 § beskattningslagen
820/1986
Lag om ändring av 16 § bokföringslagen
819/1986
Lag om ändring av 28 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
812/1986
Förordning om ändring av förordningen om studieledighet
811/1986
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
786/1986
Förordning om smittsamma sjukdomar
785/1986
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans vapen
778/1986
Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde
768/1986
Lag om ändring av 13 § lagen om arbetsdomstolen
765/1986
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
764/1986
Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal
762/1986
Lag om besättande av statstjänster i vissa gall och om överlämnande av vissa förordningar till riksdagen
761/1986
Lag om ändring av 4 § lagen om konsumentombudsmannen
759./1986
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
757/1986
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
756/1986
Lag om införande av statstjänstemannalagen
754/1986
Lag om ändring av Regeringsformen för Finland
739/1986
Förordning om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden
702/1986
Förordning om ändring av 212 och 219 §§ förordningen om skifte
690/1986
Förordning om ändring av vattenförordningen
689/1986
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
687/1986
Förordning om ändring av luftvårdsförordningen
681/1986
Förordning om ändring av förordningen om frontmannapension
680/1986
Förordning om ändring av 3 § förordningen om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
674/1986
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff
663/1986
Lag om ändring av lagen om studieledighet
653/1986
Förordning om missbrukarvård
643./1986
Passförordning
642./1986
Passlag
638/1986
Förordning om delegationen för jämlikhetsärenden
632./1986
Lag om ändring av lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter
628/1986
Förordning angående ändring av förordningen om avträdelsepension
612/1986
Lag om ändring av 15 § sjömanslagen
611/1986
Lag om ändring av 17 § lagen om arbetsavtal
610/1986
Lag om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden
609/1986
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män
608/1986
Lag om ändring av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
607/1986
Lag om ändring av 27 § sjukförsäkringslagen
604/1986
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
603/1986
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
602/1986
Lag om ändring av 30 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst
601/1986
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
600/1986
Lag om ändring av 17 § lagen om statens pensioner
599/1986
Lag om ändring av 28 b § lagen om sjömanspensioner
598/1986
Lag om ändring av 19 a § lagen om pension för arbetstagare
597/1986
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
596/1986
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
595/1986
Lag om ändring av familjepensionslagen
594/1986
Lag om ändring av folkpensionslagen
592/1986
Lag om ändring av semesterlagen för sjömän
591/1986
Lag om ändring av sjömanslagen
590/1986
Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
589/1986
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
586/1986
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
585/1986
Patientskadelag
584/1986
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
583/1986
Lag om smittsamma sjukdomar
569./1986
Förordning om ändring av förordningen om brand- och räddningsväsendet
568./1986
Lag om ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet
565/1986
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
543/1986
Lag om ändring av 12 § inkomstskattelagen för gårdsbruk
542/1986
Lag om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt
531/1986
Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
517/1986
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
508/1986
Förordning om skydd för unga arbetstagare
507./1986
Förordning om ändring av 2 § förordningen om delgivning i förvaltningsärenden
506./1986
Förordning stämningsmän
505./1986
Lag om stämningsmän
504/1986
Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
492/1986
Lag om ändring av 20 och 21 §§ lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
491/1986
Lag om ändring av 19 och 20 §§ lagen om statens tjänstekollektivavtal
486/1986
Förordning om lärarutbildning
473/1986
Lag om ändring av 22 och 41 §§ lagen om tryggande av underhåll för barn
472/1986
Lag om ändring av 30 kap. 22 § rättegångsbalken
462/1986
Förordning angående ändring av förordningen om tillämpning av arbetstidslagen på statens tjänstemän
459/1986
Lag om ändring av 11 och 18 §§ lagen om pension för arbetstagare
458/1986
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
437/1986
Förordning om ändring av 82 § grundskoleförordningen
435/1986
Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon
431/1986
Förordning om ändring av förordningen om barndagvård
426/1986
Lag om ändring av 11 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
425/1986
Lag om ändring av 16 § lagen om medling i arbetstvister
423/1986
Lag om ändring av 3 och 38 §§ lagen om arbetsavtal
407/1986
Lag om ändring av 6 § lagen om skyddsupplag
406/1986
Lag om ändring av 6 a § lagen om marknadsdomstolen
405/1986
Lag om ändring av 6 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
388/1986
Lag om ändring av 15 § atomansvarighetslagen
387/1986
Lufttransportlag
386/1986
Lag om ändring av lagen om avbetalningsköp
385/1986
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
360/1986
Lag om ändring av 23 § reglementet för Finlands Bank
333/1986
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
326/1986
Förordning om ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän
311/1986
Lag om ändring av 19 § lagen om näringsförbud
309/1986
Lag om ändring av 23 kap. rättegångsbalken
308/1986
Lag om ändring av 43 och 44 §§ äktenskapslagen
307/1986
Lag om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt
285/1986
Förordning om upphävande av 13 a § förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
284/1986
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
283/1986
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
241./1986
Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen
235/1986
Bibliotekslag
227/1986
Lag om ändring av semesterlagen
211/1986
Lag om ändring av 2 § lagen om pension för företagare
210/1986
Lag om ändring av 3 § lagen om pension för lantbruksföretagare
193/1986
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om statens pensioner
142/1986
Förordning om ändring av 13 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
141/1986
Förordning om ändring av 29 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
139/1986
Förordning om ändring av 17 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff
134/1986
Förordning om fångvårdsväsendet
86/1986
Lag om ändring av 3 § lagen om olycksfallsförsäkring
67/1986
Lag om ändring av 20 kap. 1 § vattenlagen
66/1986
Lag om ändring av luftvårdslagen
64/1986
Lag om kommunernas miljövårdsförvaltning
54/1986
Lag om ändring av upphovsrättslagen
41/1986
Lag om missbrukarvård
36/1986
Lag om ändring av lagen om skolor för hörselskadade och synskadade
23/1986
Lag om ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden
13/1986
Lag om ändring av 18 a § lagen om skatteuppbörd
8/1986
Lag om ändring av 2 § lagen om besättande av vissa tjänster med avtalslön

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.