1131/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 6 § 2 mom. och 7 §

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 2 mom. i förordning av den 14 april 1978 (277/78) och 7 § i förordning av den 17 juni 1976 (513/76), samt

fogas till 14 a §, sådan den lyder i förordningar av den 29 december 1972 och av den 31 januari 1985 (940/72 och 107/85), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

6 §

Från antalet försäkringsår avdras talet 1/264 för varje sådan dag, för vilken den försäkrade under tid, som enligt 1 mom. skall beaktas, erhållit i nästsista meningen i 7 § 1 mom. pensionslagen avsedd sådan dagpenning avvägd enligt förtjänsten som betalas i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

7 §

Har arbetsgivare försummat honom enligt 10 §

1 mom. pensionslagen åliggande skyldighet att erlägga försäkringspremie, har arbetspensionskassan rätt att på premien för dröjsmålstiden uppbära en årlig ränta räknad enligt den ränteprocent som avses i 4 mom. nämnda paragraf.

14 a §

Invalidpensionstagare som har återfått sin arbetsförmåga och den som erhåller invalidpension i form av individuell förtidspension och som har börjat förvärvsarbete är skyldig att meddela om förändringen till pensionsanstalten:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.