1130/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av 9 a § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 9 a § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 januari 1985 (91/85), ett nytt 4 mom. som följer:

9 a §

Utan hinder av vad som i 1 mom. stadgas om den nedre åldersgräns som är en förutsättning för arbetslöshetspension har även en förmånstagare som är född år 1931 och som senast den 30 juni 1986 uppfyller de i 1 mom. nämnda pensionsvillkoren rätt att få arbetslöshetspension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Lagmotion 80/85
Socialutsk. bet. 29/85
Stora utsk. bet. 224/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.