1119/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 punkten samt 6 och 7 §§ lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) samt

fogas till lagen nya 2 b och 7 a §§ samt till 5 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §

Med barndagvård avses i denna lag:


3) lekverksamhet på plats som har reserverats härför.

2 b §

För barn i barndagvård som avses i 1 § skall kommunen ordna behövligt kosthåll på vårdplatsen, om inte annat följer av lekverksamheten på grund av dess art. Detta gäller dock inte kliniska näringspreparat eller därmed jämförbara produkter som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen (364/63), ej heller bekostande av livsmedel då familjedagvård ordnas för barn i samma familj i deras eget hem.

5 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan i familjedaghem såsom femte barn vårdas sådant barn i läropliktsåldern som innan skolgången började har vårdats i samma familjedaghem. Av särskilda skäl eller när omständigheterna det kräver kan såsom femte barn även vårdas annat barn som har inlett sin skolgång.


6 §

Familjedaghem skall i fråga om sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för vård och fostran av barn. Familjedagvårdare skall kunna dra försorg om barn och dessutom ha tillräcklig utbildning eller erfarenhet för att kunna handha vård och fostran av barn.

7 §

Anvisningar om hur lekverksamheten skall ordnas utfärdas av socialstyrelsen.

7 a §

För sammanjämkning av rehabiliteringen av barn som är i behov av speciell vård och fostran utarbetas en rehabiliteringsplan för barnet i samarbete med barnets föräldrar och vid behov med annan socialvård samt hälsovården och skolväsendet inom kommunen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 182/85
Socialutsk. bet. 22/85
Stora utsk. bet. 196/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.