1112/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av 28 och 46 a §§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 28 § 2 mom. och 46 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 28 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 19 november 1982 (838/82) och 46 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juni 1984 (485/84), som följer:

28 §

Som kostnad för skatteåret betraktas på den skattskyldiges yrkande ytterligare högst 40 procent av den del av anskaffningsutgiften som inte enligt 1 mom. betraktats som kostnad. För skattskyldig, som under skatteåret med stöd av 46 a § gjort driftsreservering eller som har tidigare gjorda, icke upplösta driftsreserveringar, betraktas som kostnad för skatteåret dock högst 35 procent av den ovan nämnda delen av anskaffningsutgiften.

46 a §

Skattskyldig, med undantag för penninginrättning samt försäkrings- och pensionsanstalt, får avdra under skatteåret gjord driftsreservering, dock så att det sammanlagda beloppet av de under skatteåret och tidigare gjorda, icke upplösta driftsreserveringarna inte får överstiga 30 procent av summan av de förskottsinnehållning underkastade löner vilka betalts under de 12 månader som omedelbart föregått utgången av räkenskapsperioden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986, dock så att det sammanlagda beloppet av driftsreserveringarna vid beskattningen för år 1986 inte får överstiga 25 procent av summan av de förskottsinnehållning underkastade löner vilka betalts under de 12 månader som omedelbart föregått utgången av räkenskapsperioden.

Vid beskattningen för åren 1986―1988 har skattskyldig rätt att med stöd av 28 § 2 mom. som kostnad betrakta ett lika stort markbelopp som under det föregående skatteåret, dock så att beloppet av kostnaden inte får överstiga de proportionella maximibelopp som gällt före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 120/85
Statsutsk. bet. 85/85
Stora utsk. bet. 184/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.