1110/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som stadgas i 70 § riksdagsordningen,

upphävs 4 § 3 mom. lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 april 1976 (330/76), samt

ändras 1 § 2 och 3 mom. samt 1 c § 2 mom., sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag av den 18 juni 1971 (488/71) och 3 mom. i lag av den 7 juli 1970 (455/70) samt 1 c § 2 mom. i nämnda lag av den 23 april 1976, som följer:

1 §

Till riksdagsman betalas för den tid, för vilken riksdagsmannaarvodet betalas, för de extra utgifter som riksdagsmannavärvet orsakar en ersättning som uppgår till 30 procent av det i 1 mom. angivna riksdagsmannaarvodet utan ålderstillägg och tidsbestämd höjning. Till riksdagsman som valts i någon annan valkrets än Helsingfors stads eller Nylands läns valkrets betalas kostnadsersättningen beräknad enligt 40 procent. Om en riksdagsman utöver sin bostad i en annan valkrets än Helsingfors stads eller Nylands läns valkrets för skötseln av sitt riksdagsmannavärv har en ägar- eller hyresbostad i Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda, betalas kostnadsersättningen beräknad enligt 50 procent. Kostnadsersättningen till riksdagsman som valts i Nylands läns valkrets beräknas likväl enligt 40 procent, om hans bostad med anlitande av allmänna land- eller vattenkommunikationer är belägen på längre avstånd än 30 kilometer från Helsingfors huvudjärnvägsstation.

Hos riksdagsman som utnämnts till medlem av statsrådet innehålls hälften av honom enligt denna lag tillkommande arvode och kostnadsersättning. Hos riksdagsman, vilken som värnpliktig inträtt i aktiv tjänst eller i civiltjänst, innehålls det arvode och den kostnadsersättning som enligt denna lag tillkommer honom för tiden för nämnda tjänstgöring.

1 c §

Dagtraktamente för resa i hemlandet betalas likväl inte för den tid, för vilken riksdagsman har rätt till ovan i 1 § 2 mom. nämnd kostnadsersättning, förutom då en resa som företagits enligt riksdagens förordnande omedelbart är ansluten till en utlandsresa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1936.

Lagmotion 72/85
Statsutsk. bet. 67/85
Stora utsk. bet. 175/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.