1098/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Förordning om ändring av 23 § folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 23 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i förordning av den 3 december 1982 (885/82), som följer:

23 §

Pensionsanstalten skall inom månaden efter utbetalningsmånaden lämna social- och hälsovårdsministeriet rapport om statens andel av de tilläggsdelar, som erlagts under inbetalningsmånaden. Eventuella rättelser i avräkning görs vid första uppgörelse efter det att ärendet angående rättelsen slutbehandlats.

Staten skall erlägga sin andel senast den 15 den andra månaden efter utbetalningsmånaden. Angående erläggandet av kommuns andel gäller i tillämpliga delar vad i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/78) och i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/78) är stadgat om arbetsgivares socialskyddsavgift.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Om den andel av tilläggsdelarna som uppbärs hos kommun för november eller december 1985 överstiger prestationen för januari eller februari 1986, skall kommun senast den 15 januari eller på motsvarande sätt senast den 15 februari erlägga skillnaden till pensionsanstalten.

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- ja hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.