1038/1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 55 § lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68)

ändras 6 § 1 mom. 1 punkten, 8 § 2 punkten och 42 § 2 mom. och

fogas till 6 § 1 mom. nya 1 a- och 1 b-punkter samt till 41 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §

Skattepliktig inkomst äro icke:

1) 80 procent av överlåtelsepris och övriga vederlag för andra än till omsättnings- eller investeringstillgångarna hörande fastigheter och värdepapper, om den skattskyldige ägt fastigheten i minst 10 och värdepapperet i minst 5 år, dock så att återvunnen avskrivning, som av värdepapperets anskaffningsutgift tidigare godkänts vid beskattningen med stöd av 42 § 1 mom., utgör skattepliktig inkomst även efter denna tid av 5 år,

1 a) 80 procent av överlåtelsepriset eller av annat vederlag för sådan till anläggningstillgångarna hörande fastighet som den skattskyldige inte anskaffat i uppenbart spekulationssyfte, om fastigheten överlåtits genom förfarande i enlighet med lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) eller genom annat därmed jämförligt förfarande eller om fastigheten, utan att ovan nämnt förfarande tillämpats eller sedan förfarandet inletts, genom köp eller annars frivilligt överlåtits för sådant ändamål för vilket mottagaren är berättigad att inlösa fast egendom eller att genom nämnda förfarande förvärva varaktig nyttjanderätt till den, eller om den skattskyldige för uppdämning eller reglering av vattendrag till den ägare av kraftverk som drar nytta av nämnda åtgärd frivilligt överlåtit fastigheten för sådant ändamål för vilket staten givits inlösningsrätt,

1 b) om överlåtaren det kräver och mottagaren samtycker, överlåtelseprisen och övriga vederlag för andra än till omsättnings- eller investeringstillgångarna hörande fastigheter och värdepapper, såvida egendomen varit sammanlagt över 8 år i den skattskyldiges eller i dennes och sådan persons ägo, av vilken han erhållit den vederlagsfritt och mottagaren är överlåtarens make eller överlåtarens barn, makes barn, adoptivbarn. barns eller adoptivbarns bröstarvinge eller far, mor, adoptivfar, adoptivmor, bror, syster, halvbror eller halvsyster antingen ensam eller tillsammans med sin make, dock så att återvunnen avskrivning, som av värdepapperets anskaffningsutgift tidigare godkänts vid beskattningen med stöd av 42 § 1 mom., utgör skattepliktig inkomst och, om mottagaren överlåter samma egendom innan 5 år förflutit från fånget, till det skattepliktiga överlåtelsepriset fogas skillnaden mellan det belopp, som hans fångesman på ovan i denna punkt nämnd grund ej har behövt räkna såsom skattepliktig inkomst och den anskaffningsutgift som före överlåtelsen inte avskrivits i fångesmannens beskattning.


8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


2) utgifter för anskaffning av anläggningstillgångar med de undantag som i fråga om byggnad och konstruktion följer av 41 § 2 mom. och i fråga förslitning icke underkastade anläggningstillgångar följer av 42 § 2 mom., dock så att till de avdragbara anskaffningsutgifterna inte skall räknas understöd som den skattskyldige för anskaffning av dylik tillgång erhållit av offentligt samfund, inte heller andel varmed någon annan i sin näringsverksamhet deltagit i utgifterna för anskaffningen,


41 §

Om överlåtelsepris, som har erhållits för byggnad eller konstruktion, enligt 6 § 1 mom. 1 eller 1 a-punkten endast delvis är skattepliktigt, avskrivs av det anskaffningspris som inte har avskrivits under överlåtelseåret endast överlåtelseprisets skattepliktiga belopp och hela det belopp som överstiger överlåtelsepriset.

42 §

Anskaffningsutgiften för jordområde samt den del av anskaffningsutgiften för värdepapper eller annan förslitning icke underkastad anläggningstillgång, som inte avskrivits enligt stadgandet i 1 mom., avskrivs under det skatteår under vilket jordområdet, värdepapperet eller annan förslitning icke underkastad anläggningstillgång överlåtits. Är överlåtelsepriset enligt 6 § 1 mom. 1 eller 1 a-punkten endast delvis skattepliktigt, avskrivs av anskaffningsutgiften endast beloppet av överlåtelseprisets skattepliktiga del och hela det belopp som överstiger överlåtelsepriset.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Den tillämpas första gången vid beskattningen för det år lagen träder i kraft. På överlåtelser som skett före denna lags ikraftträdande tillämpas dock de stadganden som gällt innan denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 116/85
Statsutsk. bet. 88/85
Stora utsk. bet. 187/85

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.