1017/1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Förordning om ändring av utsökningsförordning

På föredragning av justitieministern

upphävs 1 d, 4, 11 och 25 §§ utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896,

av dessa lagrum 1 d § sådan den lyder i förordning av den 14 december 1973 (906/73), 4 § sådan den lyder i förordning av den 24 augusti 1973 (687/73) och 25 § sådan den lyder i förordning av den 1 februari 1929 (56/29), samt

ändras 1 a―1 c §§, 3 § 2 mom. och 13 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 a―1 c §§ i nämnda förordning av den 14 december 1973, 3 § 2 mom. i förordning av den 8 februari 1985 (162/85) och 13 § i nämnda förordning av den 14 december 1973 och i förordning av den 3 oktober 1980 (677/80), som följer:

1 a §

Då utmätningsman enligt 3 kap. 21 a § utsökningslagen överför ärende till annan ort, skall han till sin skrivelse foga domen eller annan verkställighetshandling och övriga till ärendet hörande handlingar. På verkställighetshandlingen skall antecknas överföringen och dess orsak samt de uppgifter som erhållits om gäldenärens vistelseort, arbetsplats och egendom. Har i ärendet redan företagits en utmätning, skall även ett utdrag ur utmätningsprotokollet bifogas handlingarna.

En kopia av skrivelsen skall såsom slutlig redovisning sändas till sökanden.

1 b §

Då utmätningsman med stöd av 3 kap. 21 b § begär handräckning av utmätningsmän på andra orter för att få samtidig verkställighet, skall han individualisera de åtgärder han begär och ge nödiga anvisningar för dem. Realisering av utmätt gods skall begäras särskilt.

Den utmätningsman som ger handräckning skall redovisa de influtna medlen för den som begärt handräckning. Kopia av dom eller annan verkställighetshandling som använts som verkställighetshandling skall återställas till den som begärt handräckning, och på den skall antecknas influtna medel eller hinder som mött verkställigheten.

1 c §

Då domar som grundar sig på samma fordringsbevis enligt 3 kap. 22 § 3 mom. utsökningslagen skall verkställas samtidigt på flera orter, skall den andra utmätningsmannen av den utmätningsman som mottagit fordringsbeviset begära behövliga anvisningar för verkställigheten. Vid verkställigheten följs i tillämpliga delar stadgandena i 1 b §.

3 §

Utmätningsman kan förordna honom underställd tjänsteman att för hans räkning handha i 1 mom. nämnt kartotek över betalningsförbud och övervaka att betalningsförbuden iakttas.

13 §

Skall utmätningsman delge underrättelse, förbud eller annan handling genom stämningsdelgivning med någon som uppehåller sig utanför utmätningsmannens tjänsteområde, skall han begära handräckning av utmätningsmannen på den ort där delgivningen skall ske.

Då återbäring av skatteförskott utmätts, sänds betalningsförbudet till länsskatteverket. Har om återbäring av förskott förordnats i kommun som ligger utanför utsökningsdistriktet, sänds protokollsutdraget till utmätningsmannen i det distrikt till vilket denna kommun hör. I sistnämnda fall ankommer det på den utmätningsman som lämnar handräckning att dra försorg om delgivning varom stadgas i 4 kap. 18 § utsökningslagen och om redovisning för de vid skatteåterbäringen influtna medlen till den utmätningsman som begärt handräckningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.