945/1985

Given i Helsingfors den 15 december 1985

Lag om ändring av 97 a § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 97 a § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lag av den 16 april 1982 (291/82), som följer:

97 a §

Stämpelskatt, som erlagts för överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet inom det i lagen om främjande av en balanserad regional utveckling (532/81) nämnda utvecklingsområdet, sådant detta område har fastställts genom statsrådets beslut av den 24 september 1981 om baszoner (653/81) samt genom statsrådets kanslis beslut av den 30 december 1981 om vissa öar och ögrupper som skäll hänföras till den första baszonen (1114/81) och genom inrikesministeriets beslut av den 4 september 1984 om ändring av sistnämnda beslut (664/84), och för överlåtelsehandling beträffande legotomt jämte byggnader i stad inom utvecklingsområde, återbetalas av länsskatteverket på ansökan, om överlåtelsen skett under åren 1982―1989 till mottagare som anskaffat fastigheten för sådan ny produktionsinrättning eller sådant nytt turistföretag eller för sådan utvidgning av produktionsinrättning eller turistföretag som avses i lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdena (290/82). Är lokaliteterna i ny byggnad efter det byggnaden blivit färdig huvudsakligen i sådana inrättningars eller företags besittning vilka bedriver i lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdena angiven produktionsverksamhet, återbetalas den för ovan nämnd överlåtelsehandling betalda stämpelskatten även till sådant aktiebolag eller andelslag som avses i 6 § 9 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, på ansökan av detta.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. På stämpelskatt, vilken har erlagts för överlåtelse som har skett under åren 1982―1985, tillämpas lagen i den form den hade innan denna lag trätt i kraft, och på stämpelskatt, vilken erläggs för överlåtelse som sker under åren 1986―1989, i sin genom denna lag ändrade form.

Regeringens proposition 124/85
Statsutsk. bet. 51/85
Stora utsk. bet. 124/85

Helsingfors den 13 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.