942/1985

Given i Helsingfors den 13 december 1985

Lag om ändring av 45 § beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 45 § 1 mom. 5 punkten beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 december 1979 (980/79), som följer:

45 §

För beskattningen åligger det nedan nämnda myndigheter, personer och samfund att i enlighet med av skattestyrelsen utfärdade anvisningar inom januari för föregående kalenderår och beträffande punkt 2 vid en av skattestyrelsen bestämd tidpunkt halvårsvis tillställa skattemyndigheten eller nedan nämnt samfund följande handlingar och uppgifter:


5) centralskogsnämnd och distriktsskogsnämnd intyg och utlåtanden som avses i 20 § inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67);Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986.

Regeringens proposition 121/85
Statsutsk. bet. 57/85
Stora utsk. bet. 135/85

Helsingfors den 13 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.