941/1985

Given i Helsingfors den 13 december 1985

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) 13 och 19 §§ samt 20 § 3 mom.,

av dessa lagrum 13 § och 20 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 24 november 1983 (861/83), som följer:

13 §

Skattskyldig har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruk särskilt avdra följande betalda utgifter under nedan nämnda förutsättningar:

1) skogsvårdsavgift;

2) ersättningar för skogsbruksplan till den som gjort upp planen;

3) anskaffningsutgifter för näringsämnen och markförbättringsmedel som använts i skog med trädbestånd som fyller måtten åtminstone för massaved, om erforderlig gallringsavverkning gjorts i skogen (gödselmedel för beståndsvårdande gödsling),

4) utgifter för kompletteringsdikning av tidigare dikad myrmark eller försumpad momark eller utgifter för rensning av dikesnät (iståndsättning av skogsdiken); samt

5) 30 procent av kostnaderna för anläggning av sådana med bil farbara skogsvägar (skogsbilväg) som huvudsakligen är avsedda att året om användas för skogsbrukstransporter.

Staten har inte rätt att särskilt avdra andra i 1 mom. nämnda utgifter än skogsvårdsavgiften.

En förutsättning för att den ersättning för uppgörande av skogsbruksplan som har betalts till den som gjort upp planen skall vara avdragsgill är att planen har uppgjorts enligt centralskogsnämndens anvisningar och att distriktsskogsnämnden har godkänt den. En förutsättning för att anskaffningsutgiften för gödselmedel för beståndsvårdande gödsling och utgifterna för iståndsättning av skogsdiken skall vara avdragsgilla är att gödslingen och iståndsättningen av skogsdiken kan anses ändamålsenliga med beaktande av växtplatsen, skogsbeståndets tillstånd med hänsyn till skogsvården samt miljökonsekvenserna ävensom samt att åtgärden har vidtagits enligt centralskogsnämndens anvisningar och enligt en plan som central- eller distriktsskogsnämnden godkänt innan arbetet påbörjas. En förutsättning för att utgifterna för anläggning av skogsbilväg skall vara avdragsgilla är att åtgärden har vidtagits enligt centralskogsnämndens anvisningar och enligt en plan som centralskogsnämnden och distriktsskogsnämnden godkänt innan arbetet påbörjas.

De utgifter som avses i 1 mom. 2―5 punkten avdras det år företaget blir färdigt. Om det sammanlagda beloppet av de utgifter som avdras från nettoinkomsten av skogsbruk överstiger den nettointäkt av skogsbruk som uträknats efter skattelättnaderna enligt 14, 15 och 15 a §§, beaktas den överskjutande delen följande skatteår som en utgift som avdras särskilt från nettoinkomsten av skogsbruk.

De utgifter som avses i 1 mom. beaktas inte vid beräkningen av ovan i 11 § 1 mom. åsyftade sedvanliga vård- och förvaltningskostnader samt avskrivningar.

19 §

Har äganderätten till brukningsenhet efter år 1967 genom arv, gåva, testamente eller annat vederlagsfritt fång övergått till ny ägare, har denne rätt att på anskaffnings- eller grundförbättringsutgifterna för byggnader, maskiner, redskap och anordningar samt för ovan i 10 § nämnda nyttigheter göra samma avskrivningar samt från ovan i 13 § 1 mom. nämnda utgifter göra samma avdrag som den förre ägaren skulle ha fått göra.

20 §

Centralskogsnämnden eller distriktsskogsnämnden skall tillställa den skattskyldige och skattemyndigheten utlåtande om beloppen av de utgifter som avses i 13 § 1 mom. 2―5 punkten och om förutsättningarna för deras avdragsgillhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986.

På rätten att göra avskrivningar i fråga om utgiften för anläggning av skogsbilvägar som blivit färdiga innan denna lag trätt i kraft tillämpas 13 §, sådan den lyder i lag av den 15 december 1967 (543/67).

Regeringens proposition 121/85
Statsutsk. bet. 57/85
Stora utsk. bet. 135/85

Helsingfors den 13 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.