904/1985

Given i Helsingfors den 29 november 1985

Lag om ändring av 38 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 38 § 2 mom. bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73) samt

fogas till 38 § ett nytt 3 mom. som följer:

38 §

Om bokföringsskyldig, en representant för honom eller den som genom uppdrag ombetrotts bokföringen med uppsåt eller av grov vårdslöshet

1) helt eller delvis underlåter att registrera affärshändelserna eller att uppgöra bokslut,

2) intar oriktiga eller vilseledande uppgifter i bokföringen eller

3) förstör, döljer eller skadar bokföringsmaterial

och sålunda i väsentlig utsträckning gör det svårare att få en riktig och tillräcklig bild av det ekonomiska resultatet av den bokföringsskyldiges verksamhet eller av hans ekonomiska ställning, skall han för bokföringsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst två år.

Den som på annat sätt bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den stadgas annorstädes i lag, för bokföringsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 23/85
Lagutsk. bet. 7/85
Stora utsk. bet. 123/85

Helsingfors den 29 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.