903/1985

Given i Helsingfors den 29 november 1985

Lag om ändring av 14 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § 1 mom. 6 punkten folkhälsolagen av den 28 januari 1972, sådant nämnda lagrum lyder i lag av den 2 september 1976 (788/76), som följer:

14 §

Såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter åligger det kommun inom ramen för nedan i 19 § avsedd verksamhetsplan:


6) att för studerandena vid andra än i 5 punkten avsedda, genom förordning bestämda läroinrättningar i kommunen, oberoende av studerandenas hemort, upprätthålla hälsovård, till vilken hänförs övervakningen av de sanitära förhållandena vid läroinrättningarna samt studerandenas hälso- och sjukvård samt tandvård, dock så att hälso- och sjukvård samt tandvård för studerande vid universitet och högskolor med kommunens samtycke kan ordnas också på annat av medicinalstyrelsen godkänt sätt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 83/85
Ekonomiutsk. bet. 11/85
Stora utsk. bet. 109/85

Helsingfors den 29 november 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.