874/1985

Given i Helsingfors den 15 november 1985

Förordning om ändring av förordningen om pension för företagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 10 och 11 §§ samt 17 a § 1 och 3 mom. förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/69),

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i förordning av den 3 juli 1974 (551/74) samt 17 a § 1 och 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 27 januari 1978 (88/78), samt

fogas till 17 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 27 januari 1978, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

10 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till i lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69), lagen om pension för arbetstagare (395/61), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/ 62) eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till ombud som av pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid för ansökningens avgörande erforderlig tilläggsutredning eller har behandlingen av ansökan enligt 9 § 2 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till pensionsanstalten.

11 §

Pensionsansökan avgörs och utbetalningen av pension och övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalt och som hänför sig till pensionen sköts, om inte företagaren, då hans senaste i lagen om pension för företagare avsedda företagarverksamhet upphörde, stod i arbetsförhållande som avses i lagen om pension för arbetstagare eller därefter har stått i arbetsförhållande som avses i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande eller har bedrivit i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd verksamhet, eller om arbetstagaren inte, då han ansöker om pensionen, erhåller generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/74), av den pensionsanstalt, till vars krets företagaren senast hön på grund av sin i lagen om pension för företagare avsedda verksamhet. Om dock till företagaren vid hans död har utbetalts ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt någon av ovan nämnda lagar eller generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare från annan pensionsanstalt, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom och sköter ovan nämnda andra uppgifter. I övrigt iakttas vad som stadgas i 12 § förordningen om pension för arbetstagare.

17 a §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 december varje år beloppet av det i 10 § 2 mom. lagen om pension för företagare avsedda förskottet på statsandelen för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år fastställer ministeriet det slutliga beloppet av statsandelen för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsraternas belopp för årets senare del. Därtill justerar ministeriet senast den 15 november varje år beloppet av den förskottsrat som skall erläggas för december.


Om det likväl vid justeringen enligt 1 mom. av förskottsraten för december framgår, att som förskott redan före justeringen har erlagts ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan det erlagda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den första vardagen i månaden efter justeringen med iakttagande av motsvarande bestämmelser i 2 mom.

För ovan i 1 mom. nämnda åtgärder skall pensionsskyddscentralen senast den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet av detta föreskriven utredning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 15 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.