871/1985

Given i Helsingfors den 15 november 1985

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare 8 § 1, 2, 4 och 5 mom., 11 § 4 mom. samt 12 § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 8 § 1 och 5 mom. i förordning av den 16 december 1966 (641/66), 8 § 2 mom. i förordning av den 29 december 1972 (939/72), och 8 § 4 mom. i förordning av den 15 december 1983 (388/83), 11 § 4 mom. i förordning av den 7 november 1969 (669/69) samt 12 § 1 och 3 mom. i förordning av den 3 juli 1974 (549/74), samt

fogas till 8 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 16 december 1966, den 29 december 1972 och den 15 december 1983, ett nytt 5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom., samt till 12 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 29 december 1972 och genom förordning av den 31 januari 1985 (106/85), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

8 §

Rätten till framtida pension på grund av arbetsförhållande, vid vars upphörande arbetstagaren eller anhörig till honom inte är omedelbart berättigad att erhålla pension, eller vid vars upphörande arbetstagaren inte omedelbart har tagit ut förtida ålderspension i enlighet med 4 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, tryggas genom ett mot denna förmån svarande fri brev.

På grund av fribrev som motsvarar det i lagen om pension för arbetstagare angivna minimipensionsskyddet har arbetstagare rätt, i enlighet med vad i villkoren för fribrevet bestäms, till ålderspension då han fyllt 65 år eller till förtida ålderspension tidigast då han fyllt 60 år, till invalidpension enligt 4 § 3 mom. och 5 b § lagen om pension för arbetstagare samt till arbetslöshetspension enligt 4 c § lagen om pension för arbetstagare, dock inte medan han uppbär pension som beviljats med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare eller 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Inträder arbetstagare som erhållit fribrev på nytt i arbetsförhållande på vilket lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) tillämpas, eller börjar han bedriva företagarverksamhet, på vilken lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om pension för företagare (468/69) tillämpas, och kommer han på grund därav, utan att ånyo erhålla fribrev, i åtnjutande av pension vid annan ålder eller på andra villkor, skall fribrevet ändras så att det motsvarar dessa villkor. Detsamma gäller, om en sådan arbetstagare erhåller pension på grund av frivillig fortsatt försäkring.


I fråga om tilläggsförmåner som avses i 11 § lagen om pension för arbetstagare iakttas i tillämpliga delar vad som är stadgat ovan i 1 och 2 mom. Om likväl pensionsåldern enligt villkoren för det till arbetstagarens sista arbetsförhållande anslutna pensionsskyddet har varit lägre än 65 år och arbetsförhållandet har upphört tidigast ett år innan pensionsåldern uppnås, beviljas den förtida ålderspensionen med tillämpning av villkoren för det till arbetsförhållandet anslutna pensionsskyddet och inte med tillämpning av villkoren för fribrev, under förutsättning att pensionen börjar inom ett år från det arbetsförhållandet upphörde.

Utan hinder av 4 mom. är arbetstagare likväl berättigad att på grund av fribrev som motsvarar tilläggsförmåner erhålla ålderspension då han beviljas pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner.

Fribrevets villkor och de för dess beräknande erforderliga grunderna fastställs på framställning av pensionsskyddscentralen av social- och hälsovårdsministeriet gemensamt för alla pensionsanstalter.

11 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare avsedd pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen eller till ombud som av pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid för ansökningens avgörande erforderlig tilläggsutredning, eller har behandlingen av ansökan enligt 3 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till pensionsanstalten.

12 §

Pensionsansökan avgörs av den pensionsanstalt där för arbetstagaren, på grund av arbetsförhållande som omfattas av lagen om pension för arbetstagare, senast anordnats pensionsskydd som uppfyller i nämnda lag stadgade minimivillkor eller, om det är fråga om begravningsbidrag eller om annan sådan förmån som inte förutsätts i minimivillkoren, den pensionsanstalt där för arbetstagaren senast anordnats pensionsskydd som omfattar förmån av sagda slag. Om dock till arbetstagaren vid hans död har utbetalts ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension från annan pensionsanstalt enligt lagen om pension för arbetstagare, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom. Det stadgas särskilt om i vilket fall pensionsansökan avgörs av den pensionsanstalt där för arbetstagaren anordnats i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare angivet pensionsskydd eller av vilken arbetstagaren, då han ansöker om pensionen, erhåller generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension. Pensionsanstalten avgör ansökningen även till den del det är fråga om i annan pensionsanstalt enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare anordnat pensionsskydd samt sköter utbetalningen av hela pensionen och sköter övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalt och som hänför sig till pensionen. Angående gottgörelse för den del av pensionen som skall bekostas av andra pensionsanstalter stadgas i 16 §.


Pensionsanstalt som avses i 1 mom. kan, om arbetstagaren på grund av sitt senaste till ifrågavarande pension berättigande arbetsförhållande, på vilket lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande tillämpas, eller sin senaste företagarverksamhet, på vilken lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare tillämpas, har tillhört annan pensionsanstalts verksamhetskrets, hänskjuta avgörandet av pensionsansökningen samt övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter, som hänför sig till pensionen, till sistnämnda pensionsanstalt. På samma sätt kan pensionsanstalt gå till väga, om arbetstagaren tillhör annan pensionsanstalts verksamhetskrets på grund av det arbetsförhållande eller den företagarverksamhet, varpå tillämpas 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare eller 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Under samma förutsättningar kan pensionsanstalt sedan den avgjort pensionsansökan hänskjuta på pensionsanstalt ankommande senare uppgifter, som hänför sig till pensionen, till annan pensionsanstalt, som med stöd av särskilt beslut erlägger pension till pensionstagaren enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om pension för företagare eller lagen om avträdelsepension.


12 a §

Invalidpensionstagare som har återfått sin arbetsförmåga och den som erhåller invalidpension i form av individuell förtidspension och som har börjat förvärvsarbeta är skyldig att meddela om förändringen till pensionsanstalten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 15 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.