861/1985

Given i Helsingfors den 15 november 1985

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs 2 § 4 mom. förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) samt

ändras 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och 9 § 2 mom., av dessa lagrum 1 § 1 mom. och 2 § 2 mom sådana de lyder i förordning av den 5 december 1984 (832/84), som följer:

1 §

I inrikesfart erläggs farledsavgift kalenderårsvis som en årsavgift. Avgiften uträknas så att avgiftsenheten, 19 mark, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet, dock högst med talet 70 000. Ett fartyg i fråga om vilket det hela tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovannämnda avgiften.


2 §

Avgiftsenheter för engångsavgift i utrikestrafik:

I A
Isavgiftsklass Super 1 A 1 B I C II III
Avgiftsenhet
mk 3,25 6,50 8,25 9,50 10,75 12,00

9 §

Har för fartyg erlagts farledsavgift till ett större belopp än vad som enligt 8 § skall betalas, skall den tullanstalt som har utfärdat intyget över avgiftsfrihet på ansökan återbära det överbetalda avgiftsbeloppet. Ansökan om återbäring skall göras till den tullanstalt som utfärdat intyget över avgiftsfrihet inom ett år från det avgiften erlades.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 15 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.