777/1985

Given i Helsingfors den 30 september 1985

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 27 januari 1971 (91/71) 3 § 1 mom., 6, 7, 9―13 och 15 §§ samt

fogas till lagen en ny 2 a §, till 8 § ett nytt 5 mom. samt till lagen nya 11a, 12 a, 12 b och 13 a―13 d §§ som följer:

2 a §

Sådana för vård, hantering, fasttagande, bedövning eller avlivning av djur avsedda redskap eller anordningar som uppenbart åsamkar djuret onödig smärta eller plåga får inte tillverkas, importeras, hållas till salu eller säljas eller på annat sätt överlåtas, ej heller användas.

3 §

I naturtillstånd levande däggdjur eller fågel får inte tas om hand, om det inte är fråga om infångande av djur för att hålla det i djurgård, farmuppfödning av djur i viltvårdssyfte eller i pälsdjursekonomiskt syfte, tillfällig sjukvård för djuret eller annat godtagbart tillfälligt behov eller vetenskapligt forskningsarbete.


6 §

Innan djur skolas, ställs ut eller används vid fotografering eller filmning eller annan förevisning på sådant sätt att djuret kan åsamkas smärta eller plåga, skall åtgärden föreläggas kommunal- eller stadsveterinär för godkännande. Vad som här sägs gäller dock inte fotografering eller filmning för vetenskaplig forskning och därmed förknippat undervisningsändamål.

Om djur vid djurtävling kan bli utsatt för oskälig ansträngning, smärta eller plåga, skall den som anordnar tävlingen på egen bekostnad till denna kalla en veterinär med uppgift att se till att stadgandet i 2 § 1 mom. följs. Veterinären kan förbjuda användning av djur vid tävling, om det finns skäl att misstänka att djuret blir utsatt för förfarande som strider mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser. Veterinären har rätt att vid behov få handräckning av polisen. Länsstyrelsen kan befria den som anordnar djurtävling från skyldigheten att tillkalla en veterinär, om djurets prestationer och förhållandena i anslutning till tävlingen är sådana att de inte utsätter djuret för behandling som strider mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser.

Med jord- och skogsbruksministeriets tillstånd och på de villkor som ministeriet bestämmer får djur brukas på cirkus och vid annan därmed jämförbar föreställning, där djuren visar färdigheter som de blivit lärda, samt förevisas vid ambulerande djurutställningar. Jord- och skogsbruksministeriet har även rätt att bestämma vilka djur som får användas eller förevisas på nämnt sätt. För hållande av djurgård och permanent djurutställning skall jord- och skogsbruksministeriets tillstånd utverkas.

Jord- och skogsbruksministeriet kan återkalla tillstånd som det har givit med stöd av 3 mom., om den som har erhållit tillståndet inte iakttar villkoren för detta eller om förhållandena sett från djurskyddssynpunkt har förändrats i djurgård eller vid permanent djurutställning i så hög grad att förutsättningar för beviljande av tillstånd inte längre finns.

7 §

Djurs prestationsförmåga får inte på konstlat sätt ökas, minskas eller upprätthållas med läkemedel eller andra motsvarande ämnen eller beredningar. Om veterinär misstänker att sådana ämnen eller beredningar använts, har han rätt att ta behövliga prov av djuret. Djur får inte tvångsmatas i gödningssyfte eller för ökande av produktionen.

8 §

Sådan djurförädling som upprepade gånger leder till att nya individer föds, i fråga om vilka särskilda veterinärmedicinska eller andra åtgärder krävs för att de skall kunna födas eller deras normala livsfunktioner upprätthållas, är förbjuden om inte jord- och skogsbruksministeriet beviljar undantag för vetenskapligt experiment. Vid behov kan jord- och skogsbruksministeriet förbjuda import av sådana djur.

9 §

Försöksdjursverksamhet som hänför sig till ryggradsdjur får bedrivas endast med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet. Angående tillsynen över försöksdjursverksamhet, användning av djur vid vetenskapliga experiment, övervakning av experiment och villkoren för deras utförande, anskaffning och hållande av försöksdjur och kompetensen för dem som utför experimenten och sköter försöksdjuren samt om tillsynsmyndigheternas rätt att avbryta djurexperiment eller verksamhet med djurexperiment stadgas genom förordning.

Med bedrivande av försöksdjursverksamhet avses djurhållning för djurexperiment samt utförande av olika experiment, test, undersökningar och utredningar med försöksdjur eller med utnyttjande av försöksdjur.

Med vetenskapligt djurexperiment avses åtgärd, vid vilken användning av djur är påkallad eller i undervisningssyfte nödvändig med hänsyn till människors eller djurs hälso- eller sjukvård eller för vetenskaplig forskning, och vilken utförs med vetenskapliga metoder och under övervakning av en person med godtagbar utbildning, på dennes ansvar.

10 §

Om yrkesmässigt saluförande, förmedlande, uthyrande och uppfödande samt tagande i förvar och omhändertagande för vård av hundar, katter och andra sällskapsdjur eller djur som brukas vid utövning av en hobby, om yrkesmässigt tagande av sådana djur till träning eller skolning samt om meddelande av undervisning i bruk och behandling av dylika skall, innan verksamheten inleds, anmälan göras till länsstyrelsen.

11 §

Den högsta ledningen av och tillsynen över djurskyddet ankommer på jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning. Jord- och skogsbruksministeriet kan i handläggningen av djurskyddsärenden biträdas av en djurskyddsdelegation angående vars sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

Tillsynen över djurskyddet inom länet handhas av länsstyrelsen. Angående länsveterinärens och biträdande länsveterinärens uppgifter och befogenheter vid tillsynen över vetenskapliga djurexperiment stadgas genom förordning.

Tillsynen över djurskyddet inom en kommun ankommer på kommunal- eller stadsveterinären i kommunen eller det kommunalförbund som avses i 5 § 2 mom. folkhälsolagen samt på hälsoinspektörerna och polisen.

11 a §

Tillsynen över djurskyddet i slakteri som godkänts med stöd av lagen om köttbesiktning (160/60) ankommer i främsta rummet på slakteriets besiktningsveterinär.

Länsstyrelsen kan på villkor som den föreskriver bevilja en person som erhållit av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning godkänd utbildning rätt att verkställa besiktningar och inspektioner som avses i 12 § 1 mom. samt rätt att i enlighet med 12 § 2 mom. uppmana vederbörande att avhjälpa missförhållanden. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov anvisningar om beviljande av sådan rätt.

12 §

Om det finns skäl att befara att husdjur, djur i djurgård eller annat djur som är i någons vård sköts eller brukas i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, har kommunalveterinären, stadsveterinären, hälsoinspektör, länsveterinären, biträdande länsveterinären och annan veterinär som har förordnats av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning samt i 11 a § 2 mom. nämnd person rätt att verkställa besiktning av djuret och dess förvaringsplats samt av foder, vatten, utrustning och redskap som är avsedda för djuret. De har även utan misstanke rätt att verkställa inspektion i djurcirkus, i djurgård och vid föreställning eller förevisning där djur medverkar samt på plats där verksamhet som avses i 10 § bedrivs.

Konstateras vid besiktning eller inspektion som nämns i 1 mom. eller annars att denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser har överträtts, skall den som verkställer besiktningen eller inspektionen meddela djurets ägare eller innehavare detta och uppmana honom att avhjälpa missförhållandena inom utsatt tid.

Besiktningsveterinär vid slakteri skall, om han har funnit att denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser överträtts i slakteriet, uppmana den som bär ansvaret för missförhållandenas uppkomst att avhjälpa dessa. Vid behov skall besiktningsveterinären anmäla överträdelse av stadgandena eller bestämmelserna till länsstyrelsen.

12 a §

Har i 12 § nämnd uppmaning att avhjälpa missförhållanden inte följts eller föreligger det annan anledning att verkställa besiktning, skall polisen, biträdd av veterinär, förrätta sådan. Befinns det härvid att djur behandlats i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, skall veterinären meddela anvisningar om de åtgärder genom vilka missförhållandena skall avhjälpas samt sätta ut en tidsfrist. Har veterinärens anvisningar inte iakttagits, kan polisen skaffa djuret vård annorstädes eller, om detta inte är möjligt, sälja djuret på auktion. Är det inte ändamålsenligt att ordna auktion, får djuret på annat sätt säljas till gängse pris eller avlivas.

12 b §

Konstaterar veterinär att djur är i sådant tillstånd att det vore uppenbart grymt mot djuret att hålla det vid liv, skall djuret avlivas.

13 §

Vid besiktning som avses i 12 a § 1 mom. skall polisen föra protokoll, i vilket utöver annat skall intas utlåtande av veterinär samt förklaring av djurets ägare eller innehavare. Konstateras det vid besiktningen att denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser har överträtts, skall protokollet sändas till allmän åklagare.

Kostnaderna för besiktning som avses i 12 a § 1 mom. samt för vård, försäljning och avlivning av djur skall betalas av djurets ägare eller innehavare. De kan utmätas hos honom i den ordning som är stadgad i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Har djur sålts, skall kostnaderna avdras från försäljningspriset och återstoden överlämnas till djurets ägare. Kan kostnaderna inte indrivas, ersätts de av statens medel.

13 a §

Finner jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning att stadgandena i 2 a § har överträtts, skall veterinäravdelningen anmäla saken till allmän åklagare eller på annat sätt vidta åtgärder för att få ett slut på verksamhet som har förbjudits i 2 a §.

Om beslag på anordning eller redskap som avses i 2 a § gäller vad som är stadgat i lagen om beslag och rannsakan i brottmål (260/59).

13 b §

Efter att ha hört djurskyddsdelegationen kan jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning, för tillsynen över att djurskyddslagen och med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser följs och om det är påkallat för vinnande av de syften som är betydelsefulla för djurskyddet, förordna de veterinärer som nämns i 12 § 1 mom. att inom sitt verksamhetsområde verkställa riksomfattande, regionala eller lokala inspektioner och undersökningar i djurhållningsenheter där djur hålls för idkande av näring.

Den som verkställer i 1 mom. nämnd inspektion eller undersökning har rätt att få tillträde till de vid inspektionen eller undersökningen aktuella stallen och platserna där djur hålls samt till de förråd och utrymmen som ansluter sig till djurhållningen. Innehavare av djurhållningsenhet är skyldig att vid behov skriftligen lämna de uppgifter som myndigheterna begär. Om någon försöker hindra eller störa i denna paragraf nämnda inspektioner, skall polisen ge handräckning.

13 c §

Inspektioner och undersökningar som företas med stöd av denna lag skall såvitt möjligt verkställas så att de inte orsakar djuren eller djurhållningsenhetens ägare olägenhet eller medför störningar i djurhållningsenhetens verksamhet.

Den som, då han utför uppgifter som avses i denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, fått kännedom om affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja den för utomstående eller utnyttja den till sin fördel.

13 d §

I sådant beslut av veterinär som avses i 6 § 1 mom. söks ändring hos länsstyrelsen.

15§

Den som behandlar djur på ett sätt som inte överensstämmer med stadgandena i 2 § 1 mom. eller i strid med stadgandena i 8 § vidtar där nämnd åtgärd, skall för orsakande av onödig smärta eller plåga för djur dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Den som i uppenbart syfte att pina djur eller av grymhet, elakhet eller självsvåld genom slag eller genom oväsen som åstadkoms av skarpa ljud eller genom annan åtgärd som är riktad mot djur eller genom att försumma vården av djur orsakar det onödig smärta eller plåga, skall för djurplågeri dömas till böter eller till fängelse i högst två år.

Om någon underlåter att iaktta vad som stadgas i 2 a, 3 eller 4 §, 5 § 1 mom., 6 eller 7 §, 9 § 1 mom., 10 § eller 13 c § 2 mom. eller vad som stadgas eller bestäms med stöd av denna lag, skall han för djurskyddsförseelse dömas till böter, såvida det inte i annan lag är stadgat strängare straff för förseelsen.

Den som döms för djurplågeri kan samtidigt förklaras ha förverkat sin rätt att hålla djur. Förbud kan meddelas för viss tid eller så att det blir bestående, och det kan gälla hållande av vissa slag av djur eller djurhållning över huvud taget. Förbudet gäller, trots att ändring sökts, till dess ärendet avgjorts och avgörandet vunnit laga kraft.

Har någon gjort sig skyldig till överträdelse av förbud som stadgas i 2 a §, skall föremål eller anordningar som avses i nämnda paragraf eller deras värde förklaras förbrutna till staten, om inte omständigheterna är synnerligen förmildrande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Den som när denna lag träder i kraft bedriver verksamhet, för vilken enligt 6 § 1 mom. skall inhämtas godkännande av veterinär som där avses, skall inom sex månader från lagens ikraftträdande till kommunal- eller stadsveterinären inge utredning som gäller godkännandet.

Den som vid denna lags ikraftträdande bedriver sådan i 6 § 3 mom. eller 9 § 1 mom. nämnd verksamhet, för vilken enligt de stadganden som gällt innan denna lag träder i kraft inte fordras särskilt tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet, skall inom ett år från lagens ikraftträdande till jord- och skogsbruksministeriet inlämna ansökan om tillstånd.

Den som vid denna lags ikraftträdande bedriver sådan i 10 § nämnd verksamhet, som enligt de stadganden som gäller när lagen träder i kraft inte behöver anmälas till hälsovårdsnämnden, skall inom sex månader från lagens ikraftträdande till länsstyrelsen göra i 10 § nämnd anmälan om verksamheten.

Regeringens proposition 263/84
Ekonomiutsk. bet. 5/85
Stora utsk. bet. 77/85

Helsingfors den 30 september 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.