704/1985

Given i Nådendal den 9 augusti 1985

Lag om ändring av 5 a och 5 b §§ lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69) 5 a och 5 b §§, sådana de lyder i lag av den 7 juni 1978 (434/78), som följer:

5 a §

Spridning av bekämpningsmedel från luften får utföras av sådan ägare eller innehavare av luftfartyg som fått tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet.

Tillstånd beviljas för viss tid och kan återkallas, om tillståndshavaren inte iakttar stadgandena och bestämmelserna om spridning från luften.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om det förfarande som skall iakttas vid spridning från luften samt om de krav som skall ställas på materielen vid spridning från luften.

5 b §

Spridning av slybekämpningsmedel från luftfartyg är förbjuden utan kommunstyrelsens tillstånd.

För erhållande av tillstånd skall markägaren till kommunen lämna in tillståndsansökan, till vilken fogats en plan för spridningsåtgärderna. Med anledning av ansökan skall kommunen begära utlåtande av distriktsskogsnämnden och länsstyrelsen. Har utlåtande inte avgivits inom tre veckor från den dag då begäran sändes, kan ärendet avgöras även utan utlåtande. Kommunstyrelsen skall avgöra ärendet inom två månader från den dag då tillståndsansökan lämnades in till kommunen.

Tillstånd kan i undantagsfall beviljas närmast för avlägset belägna och svårt slybevuxna områden, om planen är ändamålsenlig och spridningen av bekämpningsmedel i enlighet med planen inte förorsakar nämnvärt men för naturvården eller ortsbefolkningen och utrotningen av sly med andra metoder kunde vålla markägaren oskäliga kostnader. Om ovan nämnda men eller skador förorsakas endast på en del av det område som föreslås i planen, kan tillstånd på motsvarande sätt beviljas för endast en del av området.

Ändring i beslut får sökas hos jord- och skogsbruksministeriet av den vars rätt eller fördel beslutet gäller. I tillståndsbeslut kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring sökts, om besvärsinstansen inte bestämmer annat. På ändringssökande tillämpas i övrigt stadgandena om sökande av ändring i förvaltningsärenden. I jord- och skogsbruksministeriets beslut i ärendet får ändring inte sökas genom besvär.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna paragraf utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1985.

Regeringens proposition 23/84
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 5/85
Stora utsk. bet. 93/85

Nådendal den 9 augusti 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.