701/1985

Given i Nådendal den 9 augusti 1985

Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 8 kap. 4 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 kap. 1 § 2 mom. och 8 kap. 4 § 1 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) som följer:

2 kap.

Aktiebolags bildande

1 §

Stiftare skall vara i Finland bosatt finsk, dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare. Av stiftarna får dock högst hälften vara bosatta i något annat nordiskt land än Finland. Stiftare kan även vara finskt samfund eller finsk stiftelse. Finskt öppet bolag eller kommanditbolag kan dock vara stiftare endast om de bolagsmän som personligen svarar för bolagets förpliktelser är bosatta i Finland och är finska medborgare eller medborgare i annat nordiskt land. Med tillstånd av handels- och industriministeriet kan även andra än de som nämns ovan vara stiftare.


8 kap.

Bolagets ledning

4 §

Minst hälften av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta i Finland och vara finska medborgare eller medborgare i annat nordiskt land. Av styrelsemedlemmarna får dock högst en tredjedel vara bosatta utanför Norden eller vara medborgare i något annat land än Finland eller annat nordiskt land. Handels- och industriministeriet kan bevilja bolag tillstånd att göra avsteg från dessa krav.Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 12/85
Lagutsk. bet. 4/85
Stora utsk. bet. 75/85

Nådendal den 9 augusti 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.