696/1985

Given i Nådendal den 9 augusti 1985

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) i stället för dess genom lag av den 31 januari 1985 (91/85) upphävda 14 § en ny 14 § som följer:

14 §

Fördröjs utbetalningen av pension som avses i denna lag, betalas den förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen av pensionen är 16 procent per år. Skyldighet att betala pensionen förhöjd gäller likväl inte den del av pensionen som utges till försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet eller till socialförsäkringskommission eller arbetslöshetskassa.

Förhöjningen av pensionen skall räknas ut för varje dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader förflutit från utgången av den kalendermånad då förmånstagaren hos statskontoret framställt sina anspråk samt en sådan utredning om pensionens grund och belopp som skäligen kan krävas av honom med beaktande även av statskontorets möjligheter att skaffa utredning. För sådan pensionsrat som med stöd av ett och samma beslut skall betalas senare räknas dock förhöjningen från förfallodagen. Har rättelse yrkats eller ändring sökts i statskontorets beslut, kan rättelsenämnden vid statskontoret eller högsta förvaltningsdomstolen, om statskontoret påvisar att i förmånstagarens förhållanden inträffat en väsentlig förändring under den tid förfarande som gäller rättelseyrkande eller sökande av ändring varit anhängigt, bestämma att förhöjningen skall beräknas från en senare tidpunkt.

Beror det av förmånstagaren att pension inte kunnat utbetalas i rätt tid, är statskontoret inte skyldigt att betala pensionen förhöjd för längre tid än från den dag då hindret statskontoret veterligen upphörde. Om utbetalningen av pension fördröjs till följd av stadgande i lag eller på grund av avbrott i den allmänna samfärdseln eller i den allmänna betalningsrörelsen eller av annat liknande oöverstigligt hinder, är statskontoret inte skyldigt att betala pensionen förhöjd för det dröjsmål som orsakas av dylikt hinder.

Pensionsförhöjning som understiger 15 mark skall inte betalas. Detta belopp justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 § lagen om pension för arbetstagare. Det justerade beloppet avrundas till närmaste fulla markbelopp.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Lagen tillämpas inte på ärende som innan lagen trätt i kraft har gjorts anhängigt vid statskontoret. Stadgandena om förhöjning av pension skall dock tillämpas på sådan i 14 § 2 mom. nämnd pensionsrat vars förfallodag infaller den dag lagen träder i kraft eller senare.

Det belopp som nämns i 14 § 4 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1984.

Regeringens proposition 65/85
Socialutsk. bet. 12/85
Stora utsk. bet. 73/85

Nådendal den 9 augusti 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.