673/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 a § 2 mom., 9 b §, 13 § 2 mom. och 15 b § 2 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 a § 2 mom. i lag av den 7 januari 1982 (22/82), 9 b § och 13 § 2 mom. i lag av den 28 juli 1978 (589/78) samt 15 b § 2 mom. i lag av den 5 februari 1982 (105/82), som följer:

9 a §

Till änka som åtnjuter invaliditets- eller arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller frontmannapension enligt lagen om frontmannapension (119/77) utges i begynnelsepension likväl endast det belopp varmed begynnelsepensionen skulle överstiga nämnda pension.

9 b §

Änka har rätt till fortsättningspension under förutsättning att hon inte åtnjuter invaliditets- eller arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen,

1) om hon har att försörja barn under 16 år som är berättigat till barnpension efter förmånslåtaren;

2) om hon vid förmånslåtarens död fyllt 40 år samt äktenskapet med förmånslåtaren ingåtts innan denne fyllt 65 år och bestått i minst tre år; eller

3) om hon fyllt 40 år, när i 1 punkten nämnt barn fyller 16 år eller vårdnaden om barnet överförs på annan, och äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år.

13 §

Likaså upphör änkas rätt till fortsättningspension, då henne beviljas invaliditets- eller arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen. Änkas rätt till sådan fortsättningspension som betalas enligt 9 b § 1 punkten upphör, även då hon inte längre har att försörja barn under 16 år som är berättigat till barnpension.

15 b §

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som änka enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tio procent av det belopp varmed värdet av änkans egendom överstiger 149 250 mark. Då årsinkomsten fastställs beaktas dock inte i 5 § 4 och 5 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd minskning eller minskning som motsvarar denna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

I denna lag stadgade belopp motsvarar det poängtal för levnadskostnadsindex, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förföll till betalning i mars 1981 har beräknats,

Regeringens proposition 85/85
Socialutsk. bet. 17/85
Stora utsk. bet. 101/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.