671/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 3 § 4 mom. och 8 § 1 mom. 2 punkten samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Har folkpension beviljats i form av förtida ålderdomspension, betalas bostadsbidrag inte före ingången av den månad som följer på den då mottagaren fyller 65 år.

3 §

Har båda makarna beviljats folkpension, fastställs för dem ett gemensamt bostadsbidrag, av vilket vardera får hälften. Angående halvt bostadsbidrag gäller härvid vad som stadgas om bostadsbidrag. Har den ena maken beviljats ålderdoms-, invaliditets- eller arbetslöshetspension och den andra förtida ålderdomspension, betalas bostadsbidraget dock i sin helhet till den förstnämnda maken till utgången av den månad under vilken den andra maken fyller 65 år.

8 §

Bostadsbidrag justeras:


2) då bidragstagarens make beviljas folkpension eller frontmannapension eller sådan indras, då bidragstagarens make som åtnjuter förtida ålderdomspension fyller 65 år eller då familjeförhållandena annars förändras; ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 85/85
Socialutsk. bet. 17/85
Stora utsk. bet. 101/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.