670/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 25 b §, sådan den lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82).

ändras 20 § 1 mom., 25 a §, 26 § 2 mom. och 30 a § 1 mom.

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 1 mom. i lag av den 28 juli 1978 (588/78), 25 a § och 30 a § 1 mom. i nämnda lag av den 5 februari 1982 samt 26 § 2 mom. i lag av den 30 december 1982 (1083/82), och

fogas till 22 §, sådan den lyder i lag av den 30 december 1964 (697/64), ett nytt 4 mom., till lagen en ny 22 a § i stället för den 22 a § som upphävts genom lag av den 4 juli 1963 (427/63) samt till 26 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 februari och den 30 december 1982, genom lag av den 18 januari 1985 (53/85) samt genom lag av den 12 juli 1985 (594/85) ett nytt 6 mom. och till lagen en ny 39 a § som följer:

20 §

I folkpension betalas

1) ålderdomspension till försäkrad som fyllt 65 år eller förtida ålderdomspension, minskad på det sätt som stadgas i 25 a § 2 mom., till försäkrad som fyllt 60 år;

2) invaliditetspension i fall som avses i 22 § till arbetsoförmögen försäkrad som inte fyllt 65 år, eller invaliditetspension i form av individuell förtidspension i fall som avses i 22 a § till försäkrad som har fyllt 55 men inte 65 år; eller

3) arbetslöshetspension i fall som avses i 22 c § till långvarigt arbetslös försäkrad som fyllt 60 men inte 65 år och som ej åtnjuter invaliditetspension eller förtida ålderdomspension enligt denna lag.


22 §

Invaliditetspension beviljas inte försäkrad som åtnjuter förtida ålderdomspension enligt denna lag.

22 a §

Utan hinder av vad som stadgas i 22 § har försäkrad som fyllt 55 år rätt till invaliditetspension i form av individuell förtidspension, om hans arbetsförmåga, med beaktande av sjukdom, lyte eller skada, faktorer förknippade med åldrandet, lång tid i yrket, ett för honom påfrestande och slitsamt arbete samt arbetsförhållandena, varaktigt har nedgått i sådan grad att det inte skäligen kan förutsättas att han skall fortsätta med sitt förvärvsarbete. Ett villkor för pension är dessutom att den försäkrade antingen har upphört med förvärvsarbete eller att hans förvärvsinkomst är högst 689,58 mark per månad. Arbetet skall ha upphört eller förvärvsinkomsten ha nedgått tidigast ett år före begynnelsetidpunkten för den individuella förtidspensionen. Vid beräkning av nämnda tidsperiod om ett år anses denna inte innefatta sådana tidsperioder för vilka den försäkrade har åtnjutit dagpenning avvägd enligt förtjänsten med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84).

Individuell förtidspension beviljas tills vidare. Angående individuell förtidspension gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i denna lag stadgas om invaliditetspension med undantag av 39 § 1 och 3―6 mom.

Den försäkrade har rätt till förhandsbeslut om huruvida han uppfyller de i 1 mom. första meningen nämnda villkoren för pension. Ändring i förhandsbeslutet får sökas på det sätt som stadgas i 73 §. Förhandsbeslutet är bindande för pensionsanstalten, om därpå grundad pensionsansökan görs inom sex månader från det beslutet vann laga kraft.

Vad som i denna lag stadgas om försäkrad som har konstaterats vara arbetsoförmögen tillämpas på motsvarande sätt på försäkrad som har konstaterats uppfylla villkoren för individuell förtidspension.

Det belopp som avses i 1 mom. justeras per kalenderår på grund av de förändringar som inträffat i den allmänna lönenivån i landet enligt det löneindextal som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.

25 a §

Begynner pension senare än vid ingången av den månad som följer på den då den försäkrade fyller 65 år, höjs basdelen och tilläggsdelen med en procent för varje månad varmed begynnelsetidpunkten för pensionen uppskjuts.

Beviljas pension i form av förtida ålderdomspension, minskas basdelen och tilläggsdelen med en halv procent för varje månad varmed utbetalningen av pensionen tidigareläggs i förhållande till ingången av den månad som följer på den då den försäkrade fyller 65 år.

26 §

Då tilläggsdel fastställs, beaktas likväl inte barntillägg till sådan pension som betalas enligt lag, pensionsreglemente eller pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82), ej heller, då den försäkrade fyllt 65 år den 1 januari 1980 eller därefter, i 5 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd eller motsvarande pensionshöjning som grundar sig på tiden efter uppnådd 65 års ålder. Sådan minskning som avses 5 § 4 och 5 mom. i sistnämnda lag eller minskning som motsvarar den beaktas dock såsom inkomst.


Likaså jämställs med ovan i 1 mom. nämnda förmåner på arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet grundad pension för försäkrad som åtnjuter förtida ålderdomspension enligt denna lag, till det belopp varmed den skulle betalas om den försäkrade gick i pension så snart han fyllt 65 år.

30 a §

Till pensionstagare, som nämns i 20 § 1 mom. 1 eller 2 punkten och vars tillstånd varaktigt har blivit sådant om vilket stadgas i 22 § 2 mom., betalas ett hjälptillägg. Är han varaktigt i behov av oavbruten vård och tillsyn av annan person, betalas till honom ett vårdtillägg. Utan hinder av vad som stadgas i detta moment betalas hjälptillägg till pensionstagare som fyllt 80 år och vårdtillägg till pensionstagare som fyllt 85 år.


39 a §

Individuell förtidspension betalas från ingången av den månad som följer efter den då den försäkrade har uppfyllt de i 22 a § 1 mom. nämnda villkoren för individuell förtidspension, dock inte utan särskilda skäl för längre tid än sex månader före pensionsansökan.

Individuell förtidspension utbetalas inte för den kalendermånad under vilken den försäkrade har åtnjutit dagpenning enligt sjukförsäkringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Det i 22 a § 1 mom. stadgade beloppet motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare har fastställts för år 1985.

Då rätt till individuell förtidspension enligt 22 a § fastställs, beaktas även sådan avgång som skett före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 85/85
Socialutsk. bet. 17/85
Stora utsk. bet. 101/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.