663/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare 8 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 4 mars 1983 (235/83), som följer:

8 §

Är arbetstagare utan avbrott under en tid av minst sex månader samtidigt sysselsatt i två eller flera till nedan i 4 mom. nämnd grundpension berättigande arbets- eller tjänsteförhållanden eller företagarverksamhet, sammanräknas motsvarande pensionsgrundande löner och arbetsinkomster vid fastställandet av samordningsgrunden. Har arbetstagare omedelbart före pensionsfallet på grund av tidigare pensionsfall fått grundpension eller annan därmed jämförlig, på arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension, och har han samtidigt under minst tre år stått i sådant arbets- eller tjänsteförhållande eller bedrivit sådan företagarverksamhet som berättigar till grundpension enligt 4 mom., läggs vid bestämmandet av samordningsgrunden till den pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten i nämnda arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 10/6 av den tidigare pensionen. Beträffande tillämpningen av detta moment på arbetsförhållanden som omfattas av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) eller på företagarverksamhet som omfattas av den förstnämnda lagen, gäller likväl vad som stadgas i dessa lagar.

De grundpensioner som skall beaktas vid samordningen är följande på arbets- och tjänsteförhållande samt företagarverksamhet grundade ålders- och invalidpensioner:

1) pension i enlighet med de i denna lag fastställda minimivillkoren;

2) med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden beviljad pension;

3) pension i enlighet med det i lagen om pension för kommunala tjänstemän och arbetstagare (202/64) stadgade grundpensionsskyddet;

4) pension i enlighet med lagen om statens pensioner (280/66), beräknad på det sätt som är stadgat i 10 § 1 mom. i samma lag;

5) med stöd av pensionsstadgan för Finlands Bank beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;

6) med stöd av pensionsstadgan för Postbanken beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;

7) med stöd av pensionsreglementet eller pensionsstadgan för folkpensionsanstalten beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;

8) med stöd av pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan (298/66) beviljad pension som motsvarar den i 4 punkten nämnda pensionen;

9) i enlighet med pensionsstadgan för ortodoxa kyrkosamfundet beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;

10) pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för lantbruksföretagare;

11) pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för företagare;

12) pension enligt lagen om sjömanspensioner (72/56); och

13) pension enligt lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 39/85
Socialutsk. bet. 14/85
Stora utsk. bet. 80/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.