662/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag tillämpas på arbetsförhållande i vilket arbetstagaren är verksam

1) som musiker;

2) som skådespelare, dansör eller annan utövande konstnär eller som regissör, dramaturg, koreograf, dräktplanerare eller scenograf;

3) som redaktör eller redaktionell medarbetare vid tidning eller tidskrift eller som framställare av annat verk som tillkommit genom tryckningsförfarande;

4) som redaktör för radio- eller televisionsprogram eller som anmälare eller konstnärlig medhjälpare;

5) som översättare, tolk eller guide; eller

6) som fotograf, klippare eller konstnärlig medarbetare som deltar i framställningen av fotografi eller film.

En förutsättning för att lagen skall tillämpas är dessutom att det skapande konstnärliga arbetet eller framställningssättet är av avgörande betydelse i det arbetsförhållande som avses i 1 mom. och att arbetsförhållandet avses fortgå en kortare tid än ett år.

Denna lag gäller inte arbetsförhållande som nämns i lagen om sjömanspensioner (72/56), ej heller verksamhet som omfattas av lagen om pension för företagare (468/69).

Uppstår det oklarhet om huruvida denna lag skall tillämpas på någon, avgörs frågan av pensionsskyddscemralen på ansökan av den som låtit utföra eller som utfört arbetet eller på ansökan av pensionsanstalten.

2 §

För arbetstagare som berörs av denna lag skall arbetsgivaren i enlighet med den bekosta pensionsskydd för ålderdom, invaliditet och arbetslöshet samt för de anhöriga till en sådan arbetstagare familjepensionsskydd.

Anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag handhas av pensionskassan för utövande konstnärer. Villkoren och grunderna för pensionsskyddet fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på ansökan.

Reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer utfärdas genom förordning. Pensionskassans beslutanderätt utövas av en delegation och en styrelse, vilka består av ordförande och vice ordförande samt lika många representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna på området. Ordföranden eller vice ordföranden skall vara förtrogen med försäkringsverksamhet. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen, som även utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

3 §

Förutsättningarna för erhållande av ålders-, invalid- och arbetslöshetspension samt familjepension ävensom pensionens storlek bestäms, om inte annat följer av denna lag, enligt stadgandena i lagen om pension för arbetstagare (395/61). Arbetstagare har dock rätt att erhålla ålderspension enligt denna lag oberoende av om han fortsätter med arbete som avses i 1 §.

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens arbetsförtjänst av förvärvsarbete som avses i denna lag uppgår till minst 540 mark per kalenderår. Arbetsförtjänsten anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalts.

4 §

Såsom till pension berättigande tid räknas varje kalenderår för vilket arbetstagaren uppburit sådan inkomst som enligt 3 § 2 mom. berättigar till pension, dock med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 6 § 1 och 3―5 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Vid uträknandet av invalidpensionens belopp beaktas som till pension berättigande tid även tiden från det år då invaliditeten inträtt till utgången av månaden före den månad då invaliditeten inträtt, om arbetstagarens förvärvsinkomst beräknad per kalendermånad uppgår till minst 45 mark per månad. Vid uträknandet av den tid som återstår till pensionsåldern beaktas även hela kalendermånader fram till pensionsåldern under det år då pensionsåldern uppnås.

5 §

Beloppet av pension enligt denna lag uträknas per kalenderår för den till pension berättigande tid som fastställts i enlighet med 4 § ovan, på den i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsförtjänst som arbetstagaren haft under ifrågavarande år, och som legat till grund för de försäkringspremier som erlagts enligt denna lag.

Vid fastställande av invalidpension bestäms den lön som utgör grund för pension för den återstående tiden från det invaliditeten inträtt till det pensionsåldern uppnås, med tillämpning av stadgandena i 7 § lagen om pension för arbetstagare, på basis av den i 3 § 2 mom. angivna arbetsförtjänst som arbetstagaren haft under de högst fyra kalenderåren före den månad då invaliditeten inträdde, året då invaliditeten inträdde medräknat, och under vilka den årliga arbetsförtjänsten uppgått till minst 540 mark.

6 §

Vid tillämpning av 8 § lagen om pension för arbetstagare skall pension i enlighet med denna lag jämställas med pension som grundar sig på lagen om pension för arbetstagare, och den arbetsförtjänst som berättigar till pension i enlighet med denna lag beaktas vid valet av den i nämnda stadganden förutsatta högsta pensionsgrundande lönen. Härvid bestäms denna arbetsförtjänst på basis av den högsta i denna lag angivna arbetsförtjänsten uträknad per kalenderår.

Har i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnt annat än av denna lag omfattat arbets- eller tjänsteförhållande eller annan än av denna lag omfattad företagarverksamhet fortgått under sådant kalenderår, eller i nämnda moment angiven pension fortgått under minst tre på varandra följande sådana kalenderår, under vilket eller vilka arbetstagarens i denna lag angivna arbetsförtjänst har uppgått till minst det i 3 § 2 mom. stadgade markbeloppet, sammanräknas för bestämmande av samordningsgrunden de i denna lag angivna arbetsförtjänsterna med motsvarande i detta moment nämnd, enligt annan lag pensionsgrundande lön eller arbetsförtjänst eller pension på det sätt som stadgas i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare. Härvid används som i denna lag angiven arbetsförtjänst genomsnittet av arbetsförtjänsten per månad i arbete av detta slag under kalenderåren i fråga.

7 §

Arbetsgivare är skyldig att erlägga försäkringspremie, som uträknas på basis av de löner han har utbetalt för arbete som omfattas av denna lag, varvid den av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av pensionskassan årligen fastställda försäkringspremieprocenten skall tillämpas. Härvid bestäms den lön för vilken försäkringspremie skall erläggas enligt samma grunder som tillämpas vid förskottsinnehållning av skatt. Premieprocenten kan fastställas till en lägre nivå för lönen för de arbetstagare som vid utgången av kalenderåret i fråga inte har fyllt 24 år.

Premieprocenterna skall fastställas så, att de med beaktande av den sannolika räntefoten och andra försäkringstekniska omständigheter kan antas ge en avkastning, som förslår för täckande av de framtida utgifter som förorsakas av anordnandet av pensionsskyddet under kalenderåret i fråga. Den del av premieinkomsten som behövs för utgifter som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare kan dock indrivas först då dessa utgifter förfaller till betalning.

De medel, som behövs för täckande av de framtida utgifter som anordnandet av det i 2 mom. angivna pensionsskyddet medför, skall pensionskassan i enlighet med grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet fondera såsom premiereserv, vilken omfattar även de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda utgifterna i den mån de inkomster som pensionskassan har och som inte skall användas för andra ändamål förslår till täckning av nämnda utgifter.

Vid tillämpning av 12 § lagen om pension för arbetstagare jämställs pensionskassan för utövande konstnärer i övrigt med de pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare.

8 §

Har arbetsgivare försummat att erlägga försäkringspremie i enlighet med denna lag och avhjälper han inte på anmodan sin försummelse inom en av pensionskassan föreskriven skälig tid, kan pensionskassan på basis av anskaffad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning förplikta arbetsgivaren att erlägga försäkringspremien förhöjd till högst dess dubbla belopp. Försäkringspremie får dock inte påföras för annan tid än för det löpande kalenderåret och de fem föregående kalenderåren. Av pensionsanstalten fastställd försäkringspremie samt på den för dröjsmålstiden högst enligt en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd ränteprocent beräknad årlig ränta får utsökas utan dom eller utslag på samma sätt som skatter och avgifter. Den av ministeriet fastställda ränteprocenten får vara högst 6 procentenheter högre än ränteprocenten för den grundränta som Finlands Bank för tiden uppbär hos penninginrättningarna på centralbankskredit. Förändring av grundräntan beaktas likväl först från ingången av kalenderåret efter ändringen.

Av pensionskassan fastställd försäkringspremie och försäkringspremie, från vars erläggande pensionsskyddscentralen i enlighet med 15 a § lagen om pension för arbetstagare har befriat arbetsgivare, anses vid beräkningen av en pension i enlighet med denna lag såsom erlagd försäkringspremie. Även arbetsförtjänst, som uppburits i arbete som omfattas av denna lag och för vilken arbetsgivaren inte längre kan åläggas att erlägga försäkringspremie, skall vid uträknandet av pensionsbeloppet beaktas som om försäkringspremien hade erlagts, om intyg av skattemyndigheterna eller annan därmed jämförbar tillförlitlig utredning över förtjänstens belopp företes.

Om arbetsgivaren är ett samfund eller en sammanslutning, för vars förpliktelser delägare eller bolagsman svarar såsom för egen skuld, kan en med stöd av denna lag fastställd avgift, jämte på den vid dröjsmål med betalningen beräknad ränta, utsökas hos delägaren eller bolagsmannen så som i 1 mom. stadgas.

9 §

Pensionskassans tillgångar skall i första hand placeras hos de arbetsgivare, som har arbetstagare vilka omfattats av denna lag. Vid beslut om placeringarna skall de av arbetsgivaren erlagda försäkringspremierna beaktas.

Placeringarna skall göras med beaktande av deras säkerhet, realvärdets bevarande, avkastningen och pensionsanstaltens likviditet. Säkerheten för placering skall utgöra i 10 kap. 3 § 1 mom. 1―4 punkten lagen om försäkringsbolag (1062/79) nämnda eller till sin art och säkerhet därmed likställda värdepapper eller förbindelser eller fast egendom som till sitt värde motsvarar placeringen, eller också placeringskreditförsäkring som beviljats av pensionsskyddscentralen.

10 §

De i 3 § 2 mom., 4 § 2 mom. och 5 § 2 mom. fastställda markbeloppen justeras i enlighet med förändringar i den allmänna löne- och prisnivån på det sätt som stadgas i 9 § lagen om pension för arbetstagare.

11 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar vad som är stadgat i lagen om pension för arbetstagare.

12 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Som till pension berättigande tid beaktas inte tiden före denna lags ikraftträdande.

Rätt till invalidpension kan inte förvärvas på grundval av sådan invaliditet som har begynt innan denna lag träder i kraft.

Pensionskassan för utövande konstnärer kan grundas redan före denna lags ikraftträdande. Pensionsskyddscentralen och pensionskassan, sedan den har grundats, skall före lagens ikraftträdande vidta de åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

De i 3 § 2 mom., 4 § 2 mom och 5 § 2 mom. stadgade markbeloppen motsvarar det löneindextal, som fastställts för år 1966.

Regeringens proposition 39/85
Socialutsk. bet. 14/85
Stora utsk. bet. 80/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.