645/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Värnplikt, som visar att han hör till det registrerade religionssamfundet Jehovas vittnen och anmäler att allvarliga samvetsskäl som grundar sig på religiös övertygelse hindrar honom att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst eller i någon ersättande tjänstgöringsform, kan utan hinder av vad som är stadgat i värnpliktslagen (452/50) och i lagen on vapenfri tjänst och civiltjänst (132/69) beviljas uppskov med och befrielse från fullgörandet av värnplikt i fredstid, på det sätt som stadgas i denna lag.

Följer inte annat av vad som stadgas i 6 §, tillämpas denna lag inte på värnplikt som börjat fullgöra sin värnplikt i vapentjänst, vapenfri tjänst eller civiltjänst.

2 §

Företer värnpliktig, när han i den ordning som är stadgad i 23 § 2 mom. 1 punkten värnpliktslagen infinner sig till uppbåd, utredning om att han hör till det registrerade religionssamfundet Jehovas vittnen och gör anmälan som avses i 1 § 1 mom., skall han på ansökan beviljas uppskov med fullgörandet av tjänstgöring. Uppskov får beviljas för högst tre år i sänder, dock inte för längre tid än till utgången av det år då sökanden fyller 28 år.

I denna lag nämnt uppskov skall på ansökan beviljas även senare än vid det i 1 mom. angivna uppbådet, förutsatt att vederbörande, innan han söker uppskov, inte börjat fullgöra sin värnplikt och att ansökan, då uppskov beviljas första gången, har gjorts innan han har fyllt 25 år.

Kan i denna lag nämnt uppskov inte beviljas, skall vederbörande beordras att fullgöra sin värnplikt i den ordning som är stadgad i värnpliktslagen eller i lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst.

3 §

Uppskov enligt denna lag med fullgörandet av tjänstgöring beviljas i samband med uppbådet av uppbådsnämnden och annars av chefen för militärdistriktet.

4 §

Värnpliktig, som inte längre kan beviljas uppskov med fullgörandet av tjänstgöring och som har anmält att i 1 § 1 mom. nämnda skäl alltjämt hindrar honom från att fullgöra vapentjänst och ersättande tjänstgöring, befrias på ansökan från fullgörandet av värnplikt i fredstid.

Förutsättning för befrielse är att uppskovet fortgått utan avbrott till utgången av det kalenderår då vederbörande fyller 28 år, och att han företer utredning om att han alltjämt är medlem i det i 1 § 1 mom. nämnda religionssamfundet och deltar i dess verksamhet.

Ansökan enligt 1 mom. skall göras hos staben för vederbörande militärdistrikt inom tre månader från ingången av det år då sökanden fyller 29 år. Beslut om befrielse fattas av chefen för militärdistriktet.

Kan sökanden inte beviljas befrielse enligt 1 mom., skall han beordras att fullgöra sin värnplikt i den ordning som är stadgad i värnpliktslagen eller i lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst.

5 §

Önskar värnpliktig, som beviljats i denna lag nämnt uppskov, börja fullgöra sin värnplikt i den ordning som är stadgad i värnpliktslagen eller i lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst, skall han skriftligen anmäla detta till staben för militärdistriktet. Därefter inkallas han till den tjänstgöring, till vilken han beordras i den ordning som är stadgad i de nämnda lagarna.

Värnpliktig som gjort anmälan enligt 1 mom. kan inte längre beviljas uppskov med stöd av denna lag.

6 §

Värnpliktig, som inkallats till reservens repetitionsövningar eller till annan tjänstgöring i stället för dessa och som, efter att ha fått kallelsen, gjort skriftlig anmälan till staben för militärdistriktet om att i 1 § nämnda skäl hindrar honom från att fullgöra vapentjänst och ersättande tjänstgöring samt företer i 2 § nämnd utredning därom, skall befrias från repetitionsövningarna och annan tjänstgöring som skall fullgöras i stället för dessa. Beslut om befrielse fattas av chefen för militärdistriktet.

7 §

Ändring i beslut som med stöd av lag meddelats av uppbådsnämnd eller chefen för militärdistrikt får sökas genom besvär hos centralnämnden för uppbådsärenden inom 30 dagar från delfåendet. Angående behandlingen av besvärsärende i nämnden gäller i övrigt vad som är stadgat i värnpliktslagen.

Värnpliktig, som gjort i 2 eller 4 § nämnd ansökan eller vars ärende är anhängigt i besvärsinstans, får inte beordras att inställa sig till tjänstgöring innan ärendet avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

10 §

Utan hinder av stadgandet i 2 § 2 mom. får i denna lag nämnt uppskov beviljas värnpliktig som vid lagens ikraftträdande redan har fyllt 25 år och som inte börjat fullgöra sin värnplikt, om han företer utredning om att han, när han fyllde 25 år, hörde och alltjämt hör till det i denna lag nämnda religionssamfundet. På motsvarande sätt befrias, utan hinder av stadgandet i 4 § 2 mom., sådan medlem i religionssamfundet, som vid lagens ikraftträdande redan har fyllt 25 år, från fullgörandet av värnplikt i fredstid, om han företer utredning om att han, när han fyllde 25 år samt därefter fram till utgången av det år då han fyllde 28 år, har hört och alltjämt hör till det nämnda religionssamfundet och deltar i dess verksamhet.

Värnpliktig, som före denna lags ikraftträdande beordrats till vapentjänst eller till vapenfri tjänst eller civiltjänst men som, när lagen träder i kraft, ännu inte börjat denna tjänstgöring, har rätt att få sitt ärende behandlat med stöd av denna lag genom att göra ansökan enligt den.

11 §

Avgörandet av de ärenden som vid lagens ikraftträdande är anhängiga i värnpliktsprövningsnämnden eller, på grundval av besvär, i justitieministeriet skall på tjänstens vägnar överföras på chefen för vederbörande militärdistrikt.

Värnpliktig som före den dag då denna lag träder i kraft har gjort sig skyldig till undanhållning från civiltjänst enligt lagen om vapenfri tjänst och civiltjänst befrias från åtal, om han på ansökan som avses i denna lag beviljas uppskov eller befrias från fullgörandet av värnplikt i fredstid.

Har den värnpliktige för gärning som avses i 2 mom. dömts till straff, som när lagen träder i kraft inte avtjänats till fullo, uppskjuts eller avbryts verkställigheten av straffet då den värnpliktige, efter det lagen trätt i kraft, på ansökan beviljats i denna lag nämnt uppskov. Anståndet med eller avbrottet i verkställigheten av straffet fortgår under tiden för uppskov enligt denna lag, och straffet förfaller när vederbörande med stöd av denna lag har befriats från fullgörandet av värnplikt i fredstid. Kan uppskov med stöd av denna lag ej längre beviljats och befrias inte vederbörande med stöd av denna lag från fullgörandet av värnplikt och börjar han fullgöra sin värnplikt, skall den tid då han varit i rannsakningsfängelse eller avtjänat straff avdras från hans tjänstgöringstid.

Regeringens proposition 7/85
Försvarsutsk. bet. 1/85
Stora utsk. bet. 94/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.