615/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 15 § 1 mom., 32 § 4 mom. och 60 § 2 mom. samt

fogas till 23 § ett nytt 5 mom., till 43 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 53 a § och till 60 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 §

Gymnasiets läsår omfattar, med undantag för gymnasiets högsta årskurs, 190 arbetsdagar. Från läsårets arbetsdagar frånräknas likväl självständighetsdagen och första maj, då dessa dagar infaller på annan vardag än lördag. Undantag från antalet arbetsdagar kan av särskild orsak göras, i enlighet med vad som stadgas genom förordning.


23 §

Om rätt för folkhögskola att utge betyg över fullgjord lärokurs i gymnasiet eller över en del därav och att anordna studentexamen stadgas genom förordning.

32 §

Skolnämnden skall anta vikarie och timlärare. Vikarie och timlärare kan antas till tjänst eller uppgift utan att denna förklaras ledig. Timlärare anställs tills vidare eller för viss tid.

43 §

Skolstyrelsen kan på ansökan av kommunen och med samtycke av den tjänsteinnehavare eller timlärare som är i fråga bevilja honom tillstånd att fortsätta tjänstgöringen eller skötseln av sina uppgifter högst tre år i sänder, om de hinder som inverkar menligt på handhavandet av tjänsten eller uppgifterna och på grund av vilka han enligt 36 § 2 mom. eller enligt 3 mom. ovan borde befrias från tjänstgöring, tjänst eller handhavandet av uppgifter, kan undanröjas. I detta syfte kan ett biträde avlönas, arbetsförhållandena omorganiseras eller hjälpmedel och andra motsvarande stödåtgärder anlitas. Kommunen skall till ansökan bifoga handlingar, av vilka det framgår vilka förutsättningarna är för ett fortsatt fullödigt handhavande av tjänsten eller uppgifterna samt en utredning om ovan nämnda stödåtgärder och vilka möjligheter de ger att undanröja hindren. Skolstyrelsen kan återkalla tillståndet, om det finns orsak därtill.

53 a §

Uppgift som enligt 52 eller 53 § ankommer på privat gymnasiums direktion kan genom förordning eller i reglemente som utfärdas med stöd av den åläggas rektor för det privata gymnasiet.

60 §

Ändring i beslut av tjänsteinnehavare vid gymnasium och av dess direktion söks genom besvär hos skolnämnden. Besvärstiden är 14 dagar.

Har avgörandet i ett ärende, som enligt denna lag eller enligt förordning som har utfärdats med stöd av lagen ankommer på skolnämnden, överförts på en tjänsteinnehavare eller på direktionen, får ändring i tjänsteinnehavarens eller direktionens beslut inte sökas genom besvär. Tjänsteinnehavaren eller direktionen skall för avgörande hänskjuta ärendet till skolnämnden, om den som är missnöjd med beslutet inom 14 dagar, räknat från den tidpunkt då han fick del av beslutet, skriftligen kräver det. Till beslutet skall fogas anvisningar, av vilka framgår hur den som är missnöjd med beslutet skall förfara för att få saken behandlad av nämnden.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 68/85
Kulturutsk. bet. 8/85
Stora utsk. bet. 86/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.