598/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) en ny 6 a § som följer:

6 a §

Inom hälsovårdsnämnd kan finnas en sektion antingen för varje delområde i kommunen eller endast för något eller några delområden.

För ett delområde i kommunen kan också finnas en för social- och hälsovårdsnämnderna gemensam sektion. Den gemensamma sektionen skall dock ha minst en medlem från vardera nämnden. På sektion tillämpas med avseende på folkhälsoarbetet i övrigt vad som är stadgat om hälsovårdsnämnd och dess sektioner.

I instruktion kan bestämmas att såsom andra medlemmar i sektionen än ordföranden skall finnas sådana extra medlemmar i nämnden och suppleanter för dem som har utsetts av fullmäktige särskilt för denna uppgift. Med undantag av en medlem, som representerar nämnden, är den som har hemort inom sektionens verksamhetsområde valbar till medlem eller suppleant i sektionen.

Om folkhälsoarbetet handhas av ett kommunalförbund, kan det finnas en sektion antingen för varje medlemskommun eller endast för någon eller några av dem. För medlemskommun kan det också rinnas en för social- och hälsovårdsnämnderna gemensam sektion. Den gemensamma sektionen skall ha minst en medlem från vardera nämnden. Endast en representant för vardera nämnden kan ha hemort utanför vederbörande medlemskommun, men till medlem eller suppleant i sektionen är annars valbar den som har hemort i nämnda medlemskommun.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

På sektion som tillsatts före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare gällande stadganden.

Regeringens proposition 10/85
Ekonomiutsk. bet. 3/85
Stora utsk. bet. 27/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.