595/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av 27 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 27 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 23 december 1981 (975/81), som följer:

27 §

Har försäkrad rätt till ersättning för arbetsoförmåga på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada även med stöd av annan än denna lag, skall till honom för samma arbetsoförmåga betalas dagpenning enligt denna lag endast såvida och till den del dagpenningen överstiger den med stöd av den andra lagen för samma tid utgående ersättningen. Med ersättning med stöd av annan lag kan helt eller delvis jämställas motsvarande förmån som betalas i främmande stat.Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 35/85
Socialutsk. bet. 10/85
Stora utsk. bet. 65/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.