592/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare 6 § 3 mom. och 8 a § 2 mom., sådana de lyder i lag av den 18 januari 1985 (50/85), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 30 december 1965, den 14 juli 1969, den 29 december 1972 och den 7 januari 1982 (707/65, 469/69, 934/72 och 14/82) samt genom nämnda lag av den 18 januari 1985, ett nytt 6 mom. samt till 8 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 20 september 1974, den 28 juli 1978, den 5 februari 1982 och den 4 mars 1983 (749/74, 593/78, 109/82 och 235/83) samt genom nämnda lag av den 18 januari 1985, ett nytt 9 mom. som följer:

6 §

Har arbetstagare innan hans invaliditet begynt varit bosatt i Finland minst fem år och har invaliditeten börjat innan 360 sådana dagar, för vilka arbetstagaren inte erhållit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd dagpenning avvägd enligt förtjänsten eller i lagen om studieledighet (273/79) nämnd studieledighet, förflutit från arbetsförhållandets upphörande, räknas vid fastställandet av invalidpension, som beviljas på grund av detta arbetsförhållande, såsom till pension berättigande tid även tiden mellan invaliditetens början och pensionsåldern. Har arbetsförhållandet inte fortgått minst fyra månader, räknas på grund av detta såsom till pension berättigande tid den tid som återstår till pensionsåldern endast för så vitt arbetstagaren inte på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, som begynt före förstnämnda arbetsförhållande, har rätt till ett i lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda att vid fastställandet av hans invalidpension i enlighet därmed nämnda tid eller motsvarande arbetsförtjänst redan beaktas. Vad som stadgas ovan i detta moment tillämpas likväl inte vid uträkning av ålderspensionen eller av sådan invalidpension, för vilken den till grund liggande arbetsoförmågan begynt efter det år då arbetstagaren uppnådde 63 års ålder, såvida arbetstagaren inte under det år han uppnådde nämnda ålder, med beaktande även av arbetsförhållande i dess helhet, vilket avslutats under nämnda år, haft arbete som omfattas av denna lag under sammanlagt minst fyra månader. Likaså räknas vid fastställande av kvinnlig arbetstagares invalidpension den tid som återstår till pensionsåldern såsom till pension berättigande tid, såvida hon under tiden efter det 360 dagar förflutit och invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till högst nio år, haft i 4 § 5 mom. avsett barn som är yngre än tre år, dock ej, såvida den tid som återstår till pensionsåldern eller motsvarande arbetsförtjänst, utan att barnavårdstiden på nämnda sätt beaktas, skall räknas såsom till pension berättigande tid på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Har sådan kvinnlig arbetstagares arbetsförhållande inte fortgått minst fyra månader, gäller om fastställande av till pension berättigande tid i tillämpliga delar vad som stadgas i detta moment.


Av särskilda skäl kan pensionsskyddscentralen besluta att invalidpension skall fastställas på det sätt som avses i 3 mom. även om den förutsättning i fråga om boende som stadgas i nämnda moment inte föreligger.

8 §

Vid samordningen kan även i främmande stat beviljad förmån som motsvarar i 1 och 5 mom. nämnd förmån beaktas helt eller delvis.

8 a §

Beviljas ålders- eller invalidpensionstagare i 8 § 1 mom. nämnd pension, livränta eller fortlöpande ersättning, förrättas i 8 § 1 mom. nämnd samordning på nytt. På grund av samordningen minskas pensionen dock endast så mycket att det sammanlagda beloppet av de i nämnda moment avsedda förmånerna förblir minst lika stort som det vore, om inte rätt till pension, livränta eller fortlöpande ersättning som avses i första meningen av detta moment hade förelegat. Detsamma gäller i 8 § 5 mom. nämnd samordning, om den som åtnjuter familjepension beviljas i första meningen av nämnda moment åsyftad pension eller fortlöpande ersättning. Likaså förrättas i 8 § 1 mom. nämnd samordning på nytt, då invalidpension som betalas som delpension ändras till arbetslöshetspension eller då pensionen justeras i enlighet med 5 b eller 7 c §. Ytterligare förrättas, om pensionens belopp därigenom blir större, i 8 § 5 mom. nämnd samordning på nytt, då barn som är förmånstagare fyller 16 år eller då annan förmånstagare än barn som fyllt 16 år upphör att vara förmånstagare. På ansökan förrättas i 8 § nämnd samordning på nytt, även om beloppet av sådan dagpenning, annan pension, livränta eller fortlöpande ersättning som inverkat på samordningen väsentligen förändrats. Samordning kan förrättas på nytt sedan pensionsanstalt fått vetskap om förmån som avses i 8 § 9 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Det krav på boende i Finland som stadgas i 6 § 3 mom. gäller inte sådan arbetstagare som före lagens ikraftträdande blivit berättigad till invalidpension vid vars fastställande såsom till pension berättigande beaktats även den tid som återstår till pensionsåldern eller motsvarande lön.

Regeringens proposition 35/85
Socialutsk. bet. 10/85
Stora utsk. bet. 65/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.