573/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av 15 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 15 § folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 29 september 1978 (744/78), ett nytt 5 mom. som följer:

15 §

Utöver vad som stadgas i 1 mom. kan i det fall, som avses i 5 a § tuberkuloslagen, arbetet för tuberkulosens bekämpande och i det fall, som avses i 3 a § sinnessjuklagen, sinnessjukvården ordnas som verksamhet vid hälsovårdscentral, om statsrådet beviljat särskilt tillstånd enligt nämnda lagar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 56/85
Ekonomiutsk. bet. 8/85
Stora utsk. bet. 63/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.