505/1985

Given i Helsingfors den 14 juni 1985

Förordning angående ändring av patentförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i patentförordningen den 26 september 1980 (669/80), 2 § 2 mom. 4 punkten, 10 § 1 mom., mellanrubriken före 14 §, 19 § 3 mom., 21 § 2 mom., 25 § 2 och 3 mom., 31 § 2 mom. 10 punkten, 38, 48, 51 §§, mellanrubriken före 52 § och 52 §, samt

fogas till 2 § 2 mom. en ny 4 a punkt, till förordningen före 17 § en ny mellanrubrik, till 17 § ett nytt 2 mom., till förordningen nya 17 a―17 c §§, till förordningen före 18 § en ny mellanrubrik, till förordningen nya 25 a―25 d §§, till 31 § 2 mom. en ny 10 a punkt, till 42 § ett nytt 4 mom., till 46 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till förordningen nya 52 a, 52 b och 52 c §§, som följer:

2 §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla:

4) när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av dem är berättigad att för alla mottaga meddelanden från patentverket;

4 a) om ansökningen omfattar en sådan deposition av kultur av mikroorganism, som avses i 8 a § patentlagen, uppgift härom; samt


Prioritet
10 §

För att komma i åtnjutande av prioritet enligt 6 § patentlagen skall sökanden inom tre månader efter den dag då ansökningen gjordes eller skall anses gjord skriftligen begära prioritet med uppgift om var och när den åberopade ansökningen gjordes samt, så snart det kan ske, dess nummer.

Är det fråga om internationell patentansökan, skall begäran om prioritet göras i själva ansökningen, vari uppgift skall lämnas även om var och när den åberopade ansökningen gjorts samt, om denna är en internationell ansökan, åtminstone en av de stater som den omfattar. Uppgift om den åberopade ansökningens nummer skall i sådant fall lämnas till den myndighet som mottagit den internationella ansökningen eller till världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå inom 16 månader från den dag, från vilken prioriteten begäres.


Patentkrav
14 §

Beskrivning
17 §

Omfattar patentansökningen en sådan deposition av kultur av mikroorganism som avses i 8 a § patentlagen, skall sökanden, när ansökningen görs, i handlingarna lämna alla de uppgifter av betydelse om organismens karakteristika som sökanden har tillgång till.

17 a §

En sådan deposition som avses i 8 a § 1 mom. patentlagen skall göras hos en institution, som är internationell depositionsmyndighet enligt den i Budapest den 28 april 1977 gjorda överenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikroorganismer i samband med patentärenden (Budapestöverenskommelsen).

Depositionen skall göras i enlighet med Budapestöverenskommelsen.

Patentverket upprättar förteckning över institutioner, som är internationella depositionsmyndigheter enligt Budapestöverenskommelsen.

17 b §

Har en deposition av mikroorganism gjorts, skall sökanden inom 16 månader från den dag då ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, lämna patentverket skriftlig uppgift om den institution hos vilken depositionen har gjorts, datum då depositionen gjordes och det nummer som institutionen har åsatt depositionen. I fråga om internationell patentansökan får uppgifterna inom samma frist lämnas till den i 8 § nämnda internationella byrån.

Gör sökanden framställning om att handlingarna angående patentansökningen skall bli offentliga tidigare än vad som följer av 22 § 1 och 2 mom. patentlagen, skall de uppgifter som avses i 1 mom. lämnas senast då framställningen görs. Gör sökanden beträffande internationell patentansökan framställning om tidigare publicering av ansökningen i enlighet med 21 artikeln 2 stycket b punkten konventionen om patentsamarbete, skall uppgifterna lämnas senast tillsammans med framställningen om publicering.

Har en deposition i enlighet med regel 5.1. i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen överförts från en internationell depositionsmyndighet till en annan, skall sökanden underrätta patentverket om överföringen och om det nya nummer som har åsatts depositionen.

Patentverket får som bevis om att de uppgifter som avses i 1 och 3 mom. är riktiga infordra kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat över depositionen.

17 c §

En sådan ny deposition som avses i 8 a § 2 mom. patentlagen skall göras i enlighet med Budapestöverenskommelsens bestämmelser om ny deposition.

En ny deposition skall göras inom tre månader, räknat från den dag då deponenten mottog underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från den tidigare gjorda depositionen inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört som internationell depositionsmyndighet för sådana mikroorganismer som depositionen avsåg eller om den har upphört att fullgöra sina åligganden enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader, räknat från den tidpunkt då den internationella byrån har offentliggjort uppgift om saken, får den nya depositionen likväl göras inom nio månader, räknat från nämnda offentliggörande.

Deponenten skall inom fyra månader, räknat från den tidpunkt då den nya depositionen gjordes tillställa patentmyndigheten en avskrift av det kvitto som depositionsinstitutionen har utfärdat över den nya depositionen. Om den frist som avses i 17 b § 1 eller 2 mom. utlöper senare, får kvittot dock inges inom den nämnda fristen. När kvitto inges, skall uppgift lämnas om numret på den patentansökan eller det patent som depositionen hör till.

Sammandrag
18 §

Ändring av patentansökan
19 §

I fråga om internationell patentansökan får utlåtande om nyhetsgranskning inte avges före utgången av den frist som gäller enligt 52 b §, om ej sökanden samtycker därtill.


21 §

I fråga om internationell patentansökan, som fullföljs enligt 31 § patentlagen, skall som grundhandling anses:

1) om översättning krävs för fullföljd av ansökningen, den översättning av beskrivning, ritning och patentkrav som har ingetts enligt 31 § patentlagen, med de ändringar i översättningen som har gjorts inom den frist som gäller enligt 52 b §; eller

2) om ansökningen är avfattad på finska eller svenska, den avskrift av beskrivning, ritning och patentkrav som har ingetts i enlighet med 31 § patentlagen.


Ansökans offentlighet
25 §

Kungörelse enligt 22 § 4 mom. patentlagen skall innehålla uppgift om ansökningens nummer och klass, ingivningsdag, löpdag om denna är annan än ingivningsdagen, uppfinningens benämning samt sökandens och uppfinnarens namn och adress. Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om var åberopad ansökan har ingetts, dagen för denna ansökan samt ansökningens nummer. Omfattar ansökningen en deposition av kultur av mikroorganism, skall detta anges i kungörelsen. Har sökanden med stöd av 22 § 7 mom. patentlagen begärt att prov från en deponerad kultur skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, anges även det i kungörelsen.

Har översättning av beskrivning eller patentkrav i en internationell patentansökan ändrats inom den i 52 b § stadgade fristen, men efter det att handlingarna blivit offentliga, skall kungörelse därom utfärdas.

25 a §

Framställning enligt 22 § 8 mom. första meningen patentlagen om att få prov från en deposition skall fattas så som föreskrivs i regel 11 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen.

Avser framställningen prov från en deposition, som hör till en patentansökan, som ännu inte har avgjorts slutligt, skall den som vill få ut prov förbinda sig gentemot patentsökanden att inte använda provet för andra än forskningsändamål och att inte överlämna provet till någon annan innan ansökningen har avgjorts slutligt eller, om patent meddelas, innan patentet har upphön att gälla.

Avser framställningen prov från en deposition, som hör till ett patent, skall den som vill få ut prov förbinda sig gentemot patenthavaren att inte överlämna provet till någon annan innan patentet har upphört att gälla.

I förbindelsen skall samma åtaganden, som föreskrivs beträffande prov, lämnas också beträffande sådana från provet avledda kulturer som behållit de karakteristika hos den deponerade kulturen som är väsentliga för utövande av uppfinningen.

Förbindelsen skall bifogas framställningen.

25 b §

I 22 § 7 mom. patentlagen åsyftad begäran om att prov skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig skall göras inom 16 månader från ansökningsdagen eller, om prioritet yrkas, från den dag från vilken prioriteten begärs.

Patentverket upprättar en förteckning över de personer som har förklarat sig villiga att åtaga sig uppdrag som sakkunniga och som är lämpliga för det. Beslut om vilka personer som skall upptagas i förteckningen över sakkunniga skall kungöras i den ordning som föreskrivs i 43 §.

Får prov lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall i framställningen om prov anges vem som skall anlitas såsom sakkunnig. Framställningen skall åtföljas av en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden, motsvarande den förbindelse som föreskrivs i 25 a § 2 och 4 mom.

Som sakkunnig får anlitas den som är upptagen på förteckningen eller som i det särskilda fallet har godtagits av patentsökanden.

25 c §

Utan hinder av sådana förbindelser som föreskrivs i 25 a och 25 b §§ får en avledd kultur deponeras för en ny patentansökan, om kulturen behöver deponeras för ansökningen.

25 d §

Har en framställning om prov gjorts, och föreligger inte enligt patentlagen eller denna förordning hinder för att prov tillhandahålls, utfärdar patentverket bevis härom. Patentverket överlämnar framställningen om prov och beviset till den institution hos vilken depositionen finns. Patentverket tillställer samtidigt patentsökanden eller patenthavaren en kopia av framställningen och beviset.

Finner patentverket, att ett sådant bevis som avses i 1 mom. inte kan utfärdas, meddelar patentverket beslut härom. Den som har gjort framställning om provet får söka ändring i beslutet genom besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag, då ändringssökanden har erhållit kännedom om beslutet, denna dag oräknad. Över besvärsavdelningens beslut kan besvär inte anföras.

Utläggning av patentansökan
31 §

Utläggningsskrift skall ange utläggningsdagen och upptaga:


10) om ansökningen tillkommit genom delning eller utbrytning, stamansökningens diarienummer;

10 a) uppgift om huruvida ansökningen omfattar en deposition av kultur av mikroorganism; samt


Patentregistret
38 §

Då patent meddelats, införs det i patentregistret.

I registret antecknas härvid:

1) patentansökningens diarienummer samt patentets registernummer och klasser;

2) patenthavarens namn, hemort och adress;

3) om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och adress;

4) uppfinnarens namn och adress;

5) följande dagar:

a) om patent grundas på finsk patentansökan, ansökningens ingivningsdag samt den dag från vilken patenttiden löper, om den ej är densamma som ansökningens ingivningsdag;

b) om patentet grundas på internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen eller den dag då ansökningen enligt 38 § 3 mom. patentlagen skall anses gjord;

c) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga;

d) den dag då patentansökningens utläggning kungjordes i enlighet med 21 § patentlagen; och

e) den dag då patent meddelades;

6) begärd prioritet med uppgift om var den prioritetsgrundande ansökningen ingivits, dagen för denna ansökan samt ansökningens nummer;

7) om patentet meddelats på grundvalen av internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret;

8) uppfinningens benämning; samt

9) om ansökningen omfattar en deposition av kultur av mikroorganism, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har åsatt kulturen.

42 §

Har patentmyndighet erhållit i 17 b § 3 mom. avsedd underrättelse om överföring av en deposition eller i 17 c § 3 mom. åsyftat kvitto på ny deposition av mikroorganism, skall en anteckning om överföringen eller den nya depositionen införas i registret.

46 §

Har grundavgiften eller designeringsavgiften höjts sedan ansökningen mottogs, men innan avgift erläggs, kan avgiften erläggas utan att den höjs, om betalningen sker inom en månad, räknat från den tidpunkt då ansökningen mottogs.


48 §

Internationell patentansökan, som inges till patentverket, skall uppgöras i ett exemplar. Den skall vara avfattad på finska, svenska eller engelska eller på annat av patentverket godkänt språk. Anhållan om internationell patentansökan kan vara engelskspråkig, även om själva ansökan är avfattad på finska eller svenska.

51 §

Föreligger inte hinder enligt lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/67), skall patentverket enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra mottagen internationell patentansökan till världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå.

Fullföljd av internationell patentansökan
52 §

Om en internationell patentansökan har gjorts på annat än i 8 § 5 mom. patentlagen angivet språk, fordras översättning av ansökningen vid fullföljd av ansökan enligt 31 § patentlagen och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § 1 mom. samma lag. Härvid skall i tillämpliga delar stadgandena om översättning i 3 § denna förordning iakttagas. Patentverket kan meddela bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning i de fall då en internationell patentansökan endast till viss del fullföljs såvitt avser Finland.

52 a §

Har sökanden i fråga om internationell ansökan vidtagit alla de åtgärder som erfordras enligt 31 § patentlagen vid fullföljd av ansökan, men har patentverket inte erhållit underrättelse från den internationella byrån om att ansökningen har anlänt till byrån, skall patentverket anmäla härom till den internationella byrån.

52 b §

I 34 § patentlagen avsedd frist är:

1) om inte annat följer av 2 punkten, fyra månader, räknat från utgången av den i 31 § 1 mom. patentlagen stadgade fristen för fullföljd av internationell patentansökan; eller

2) om sökanden inom 19 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, har avgivit en sådan förklaring som avses i 31 § 2 mom. patentlagen, lika med den i nämnda lagrum stadgade fristen av 30 månader.

52 c §

I 38 § 1 mom. patentlagen avsedd begäran om prövning skall framföras inom två månader, räknat från den tidpunkt då den mottagande myndigheten eller den internationella byrån avsände underrättelse till sökanden om det i nämnda moment avsedda beslutet.

Visar sökanden, att han har tagit emot en sådan underrättelse som avses i 1 mom. mer än sju dagar efter den dag då underrättelsen har daterats, förlängs fristen med lika många dagar som har förflutit från dateringen till dess sökanden tog emot underrättelsen. Fristen förkortas likväl med de ovan nämnda sju dagarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985.

Helsingfors den 14 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.