471/1985

Given i Helsingfors den 14 juni 1985

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 32 § 2 mom. 19 punkten, 33 § 2 mom., 62 § 1 mom., 128 § 1 mom. och 147 § 1 mom.,

av dessa lagrum 147 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 januari 1983 (52/83), samt

fogas till 33 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom förordningar av den 31 oktober 1973 och den 16 mars 1979 (791/73 och 310/79), en ny 5 a punkt och till 157 §, sådan den lyder i förordning av den 25 februari 1983 (230/83), ett nytt 2 mom. som följer:

32 §

Vid uppgörandet av stadsplan skall följande omständigheter ägnas särskild uppmärksamhet:

19) ett ändamålsenligt och lämpligt utnyttjande av område som skall planläggas och i synnerhet av den bebyggda miljön bör även i allmänhet främjas.


33 §

I stadsplanebestämmelser kan intagas erforderliga bestämmelser om bebyggande och utnyttjande av byggnadskvarter, såsom bestämmelser om


5 a) skydd av byggnad och av den bebyggda miljön;


Gäller stadsplanen bebyggt område, skall i stadsplanebestämmelserna särskild uppmärksamhet ägnas redan förefintliga byggnader samt stadsbilden.

62 §

Byggnadsnämnden skall, då den behandlar tillstånd som gäller byggande eller rivning av byggnad eller del av byggnad, tillse att historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader inte förstörs eller stadsbilden förvanskas.


128 §

Byggnadsnämnden skall, då den behandlar tillstånd som gäller byggande eller rivning av byggnad eller del av byggnad, tillse att historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader inte förstörs eller den bebyggda miljön förvanskas.


147 §

Av myndigheterna utfärdade samt i 42 § 2 mom. 3 punkten och 100 § 2 mom. 1 punkten byggnadslagen avsedda byggnadsförbud, byggnads- och rivningsförbud enligt 143 a § i samma lag samt åtgärdsförbud enligt 124 a § 3 mom. och byggnadsinskränkning enligt 27 § 3 mom. i lagen träder i kraft så snart de av kommunens styrelse blivit kungjorda i den ordning, i vilken kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Dessa beslut skall av kommunens styrelse delges den myndighet som beviljar byggnadslov och, då det är fråga om område som är infört i jordregistret, lantmäterikontoret samt länsstyrelsen och, alltefter sakens natur, även annan statlig eller kommunal myndighet samt regionplansförbundet och grannkommunerna. Detsamma gäller förlängning av giltighetstiden för byggnadsförbud och byggnadsinskränkning.


157 §

Kan rivning medföra att en historiskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad förstörs eller stadsbilden eller den bebyggda miljön förvanskas, skall byggnadsnämnden omedelbart underrätta kommunstyrelsen och länsstyrelsen om att anmälan om rivning gjorts.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.