461/1985

Given i Helsingfors den 14 juni 1985

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) 2 §, 5 § 4 mom., 8 och 9 §§, 10 § 2 och 3 mom. samt 17 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 2 och 9 §§ sådana de lyder i lag av den 29 juni 1976 (563/76) samt 5 § 4 mom., 10 § 2 och 3 mom. ävensom 17 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), som följer:

2 §

Med lön avses i denna lag lön som nämns i 4 § lagen om förskottsuppbörd och i 2 § lagen om beskattning av personal med anställning vid Nordiska Investeringsbanken (562/76), varvid i fråga om kostnaderna för utförandet av arbetet skall beaktas vad som är stadgat i 8 § lagen om förskottsuppbörd. Till lön hörande naturaförmåner beräknas på det sätt som är stadgat i lagen om förskottsuppbörd. Såsom lön anses likaså sådan i 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627 / 78) nämnd lön på vilken källskatt uppbärs enligt sagda lag.

Med arbetsgivare avses i denna lag arbetsgivare som nämns i 4 § 4 mom. lagen om förskottsuppbörd, Nordiska Investeringsbanken samt den som enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet är skyldig att uppbära källskatt. Betalas lönefordran ur arbetsgivares egendom som upplåtits till konkurs, skall konkursboet erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av lönefordran som betalts av dessa medel.

5 §

Nordiska Investeringsbanken och den som är skyldig att uppbära källskatt skall inbetala socialskyddsavgift i samband med slutlig löneskatt och källskatt.

8 §

Beträffande arbetsgivares socialskyddsavgift gäller på motsvarande sätt vad som är stadgat i 17 § lagen om förskottsuppbörd.

9 §

Skattemyndigheterna skall vid tillsynen över iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna om innehållning av förskott som avses i lagen om förskottsuppbörd, av slutlig löneskatt som avses i lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken samt av källskatt som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet även övervaka att arbetsgivarna följer stadgandena i denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

10 §

Har arbetsgivare helt eller delvis underlåtit att erlägga socialskyddsavgift, tillämpas i fråga om rättande av felet och indrivning av det bristande beloppet hos arbetsgivaren vad som i lagen om förskottsuppbörd är stadgat om rättelse och indrivning av försummad förskottsinnehållning.

Har socialskyddsavgift inte erlagts eller har den erlagts efter utsatt betalningsdag, påförs skattetillägg enligt vad som i lagen om förskottsuppbörd är stadgat angående skattetillägg som skall påföras i fråga om förskottsinnehållning.


17 §

Är vederbörande eller beskattningsombudet i länsskattenämnden missnöjd med länsskatteverkets beslut med stöd av denna lag, får han genom besvär söka ändring däri hos länsrätten i det län till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Besvären skall tillställas länsskatteverket, skattebyrån eller länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. Beskattningsombudets besvärstid räknas från den dag då beslutet fattades.

Över länsskatteverkets beslut får vederbörande anföra besvär hos länsrätten även efter utgången av den i 1 mom. nämnda tiden på den grund att socialskyddsavgiften fastställts genom oriktig tillämpning av lag eller att vid ärendets behandling inträffat sådant misstag eller begåtts sådant fel i förfarandet som kan antas ha inverkat på sakens avgörande. Dylika besvär får dock inte anföras senare än under det sjätte året från ingången av det kalenderår som följer närmast efter det då beslutet gavs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986.

Regeringens proposition 5/85
Statsutsk. bet. 16/85
Stora utsk. bet. 46/85

Helsingfors den 14 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.