395/1985

Given i Helsingfors den 16 maj 1985

Förordning om ändring av förordningen om fri rättegång

På föredragning av justitieministern

ändras 8 § 1 mom. förordningen den 4 maj 1973 om fri rättegång (376/73) samt

fogas till förordningen en ny 9 a § som följer:

8 §

Ersättning för lösen, förrättningsarvoden, avgifter och kostnadsersättningar, som avses i 22 § lagen om fri rättegång och som inte erhållits under vederbörande kalenderkvartal, skall sökas hos justitieministeriet senast under den månad som följer närmast efter kvartalet. Såsom ansökan används det ena exemplaret av den i 6 § 1 mom. nämnda förteckningen.


9 a §

Justitieministeriet erlägger arvode och ersättning som med stöd av domstolens utslag tillkommer biträde. Arvode och ersättning som tillkommer biträde med stöd av beslut av högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätten, vattenöverdomstolen och fängelsedomstolen erläggs likväl av domstolen.

Biträde skall såsom redovisning för de åtgärder han vidtagit och kostnaderna för dessa tillställa domstolen räkning i två exemplar, av vilken skall, förutom fordran, framgå namnet på den biträdde och biträdet samt biträdets personbeteckning, adress, beskattningskommun, bankförbindelse samt numret på eventuell förskottsdebetsedel.

Anhåller biträde om att arvode och kostnadsersättning inbetalas på konto som innehas av advokatbyrå eller annan näringsidkare, som är hans arbetsgivare, skall av räkningen, i stället för i 2 mom. angivna beskattnings- och kontouppgifter beträffande biträdet, framgå näringsidkarens namn, adress och bankförbindelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1985.

Helsingfors den 16 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.