387/1985

Given i Helsingfors den 10 maj 1985

Lag om ändring av patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i patentlagen av den 15 december 1967 (550/67) 8 § 2 och 6 mom., 14 § 2 mom., 31 och 32 §§, 33 § 1, 3 och 4 mom., 34 §, 38 § 2 mom., rubriken för 5 kap., 41, 42 och 51 §§, 52 § 1 mom. 2 punkten, 56 § 1 mom., 71 a §, det inledande stycket i 71 b § 1 mom., 72 § 1 mom. och 73 §,

av dessa lagrum 8 § 2 och 6 mom., 31 och 32 §§, 33 § 1, 3 och 4 mom., 34 §, 38 § 2 mom., 41 §, 52 § 1 mom. 2 punkten, 71 a §, det inledande stycket i 71 b § 1 mom. och 72 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 6 juni 1980 (407/80) och 51 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 6 juni 1980, samt

fogas till 8 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 6 juni 1980, ett nytt 7 mom., till lagen en ny 8 a §, till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, nya 6―8 mom. och till 40 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. som följer:

8 §

Ansökningen skall innehålla beskrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar, om sådana erfordras, samt bestämd uppgift om vad som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser kemisk förening medför inte att bestämd användning måste anges i patentkravet. Beskrivningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning därav kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett mikrobiologiskt förfarande eller ett alster av ett sådant förfarande anses i de fall som nämns i 8 a § vara tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är uppfyllda.


Sökanden skall erlägga fastställd ansökningsavgift. För ansökningen skall också erläggas fastställd årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökningen avgjorts slutligt.

Avgiftsår räknas första gången från den dag då ansökningen gjordes eller skall anses gjord och därefter från motsvarande kalenderdag.

8 a §

Om det vid utövandet av en uppfinning skall användas en mikroorganism, som varken är allmänt tillgänglig eller kan beskrivas så i ansökningshandlingarna att en fackman med ledning av dessa kan utöva uppfinningen, skall en kultur av organismen deponeras senast den dag då ansökningen görs. Kulturen skall därefter fortlöpande finnas deponerad så att den som enligt denna lag är berättigad att få prov från kulturen kan få detta levererat i Finland. Genom förordning stadgas var depositioner kan göras.

Upphör en deponerad kultur att vara livsduglig eller kan av annan orsak prov inte tillhandahållas från kulturen, kan den ersättas med ny kultur av samma organism på det sätt som stadgas genom förordning. Har så skett, skall den nya depositionen anses gjord den dag då den tidigare depositionen gjordes.

14 §

Yrkande som avses i 1 mom. skall framställas inom två år från den dag ansökningen gjordes. Sådant yrkande får framställas endast en gång och får inte återtas.

15 §

Erlägger inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen avskrivas utan tidigare föreläggande. Sålunda avskriven ansökan får inte återupptas.

22 §

Om en kultur av en mikroorganism har deponerats enligt 8 a §, har var och en rätt att få prov från kulturen sedan handlingarna har blivit offentliga enligt 1, 2 eller 3 mom. Utan hinder av vad som sagts ovan får prov likväl inte lämnas ut till den som enligt gällande stadganden inte får ta befattning med den deponerade mikroorganismen. Prov lämnas heller inte ut till någon vars befattning med provet med hänsyn till skadebringande egenskaper kan vara förbunden med en påtaglig risk.

Till dess patentansökningen har utlagts eller avgjorts slutligt utan att ha utlagts får prov från deposition trots stadgandet i 6 mom. första meningen lämnas endast till en särskild sakkunnig, om sökanden begär det. Genom förordning stadgas när sådan begäran kan framställas och vem som får anlitas som sakkunnig av den som vill få prov.

Den som vill få prov skall göra skriftlig framställning därom hos patentmyndigheten och förbinda sig att iaktta de genom förordning utfärdade stadganden som gäller förebyggande av missbruk av provet. Om prov får utlämnas endast till en särskild sakkunnig, skall förbindelsen avges av denne.

31 §

Vill sökanden fullfölja internationell ansökan såvitt avser Finland, skall han inom 20 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, till patentmyndigheten inge översättning av den internationella patentansökningen till finska eller svenska i den omfattning som stadgas genom förordning eller, om ansökningen är avfattad på finska eller svenska, en avskrift av ansökningen. Sökanden skall inom samma tid erlägga fastställd avgift till patentmyndigheten.

Har sökanden begärt att den internationella ansökningen skall underkastas internationell förberedande patenterbarhetsprövning och har han inom 19 månader från den i 1 mom. angivna dagen i överensstämmelse med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna meddelat att han avser att använda resultatet av denna prövning vid ansökan om patent för Finland, skall han vidta i 1 mom. angivna åtgärder inom 30 månader från nämnda dag.

Har sökanden erlagt fastställd avgift enligt 1 eller 2 mom., kan han inge den översättning eller avskrift som krävs inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den senare fristen.

Iakttar inte sökanden stadgandena i denna paragraf, skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Finland.

32 §

Återkallar sökanden begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller förklaring att han avser att använda resultatet av sådan prövning vid ansökan om patent för Finland, skall den internationella ansökningen anses återkallad såvitt avser Finland. Ansökningen anses dock inte återkallad, om återkallandet skett före utgången av den i 31 § 1 mom. stadgade fristen och sökanden inom den i 31 § 1 eller 3 mom. stadgade fristen har fullföljt ansökningen.

33 §

Har internationell ansökan fullföljts enligt 31 §, gäller i fråga om ansökningen och dess handläggning stadgandena i 2 kap., om ej annat stadgas i denna paragraf eller 34―37 §§. Ansökningen kan endast på framställning av sökanden upptas till prövning före utgången av den i 31 § 1 eller 2 mom. stadgade fristen.


Stadgandena i 22 § 2 och 3 mom. blir tillämpliga redan innan ansökningen fullföljts så snart sökanden fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge översättning av ansökningen eller, om ansökningen är avfattad på finska eller svenska, så snart sökanden ingivit en avskrift av den till patentmyndigheten.

Vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ anses internationell patentansökan ha blivit offentlig så snart sökanden har fullgjort sina skyldigheter enligt 3 mom.


34 §

Internationell patentansökan får ej godkännas för utläggning eller avslås före utgången av den frist som stadgas genom förordning, om inte sökanden samtycker till att ansökningen avgörs dessförinnan.

38 §

Begäran om prövning enligt 1 mom. skall framställas till den internationella byrån inom den frist som stadgas genom förordning. Sökanden skall inom samma tid till patentmyndigheten inge översättning av ansökningen i den omfattning som stadgas genom förordning samt erlägga fastställd ansökningsavgift.


40 §

För patent skall erläggas fastställd årsavgift för varje avgiftsår som börjar efter det patentet meddelades. Om patentet har meddelats innan årsavgifter för patentansökningen har börjat förfalla enligt 41 §, skall dock patenthavaren, när årsavgiften för patentet första gången förfaller till betalning, erlägga årsavgifter också för avgiftsår som börjat före patentmeddelandet.

5 kap.

Betalning av årsavgifter

41 §

Årsavgift förfaller till betalning sista dagen i den kalendermånad under vilken avgiftsåret börjar. Årsavgifterna för de två första avgiftsåren förfaller dock först samtidigt med avgiften för det tredje avgiftsåret. Årsavgifter får inte erläggas tidigare än sex månader innan de förfaller till betalning.

För sådan senare ansökan som avses i 11 § förfaller årsavgifterna för avgiftsår, som har börjat före den dag då den senare ansökningen inkom eller som börjar inom två månader från denna dag, först då två månader har förflutit från nämnda dag. Likaså förfaller årsavgifterna för en internationell patentansökan först efter två månader från den dag då ansökningen fullföljdes enligt 31 § eller upptogs till behandling enligt 38 §, då det avgiftsår som är i fråga har börjat före nämnda dag eller börjar inom två månader därefter.

Årsavgift jämte fastställd förhöjning får erläggas inom sex månader efter förfallodagen.

42 §

Är uppfinnaren sökande eller innehavare av patent och har han avsevärd svårighet att erlägga årsavgifterna, kan patentmyndigheten medge honom anstånd med betalningen av avgifterna, om han gör framställning därom senast när årsavgifterna första gången förfaller till betalning. Anstånd kan medges med upp till tre år i sänder, dock längst till dess tre år har förflutit från patentmeddelandet. Framställning om förlängt anstånd skall göras innan medgivet anstånd har gått ut.

Avslås en framställning om anstånd eller förlängt anstånd, skall avgift som erläggs inom två månader därefter anses erlagd i rätt tid.

Årsavgifter, med vilkas erläggande anstånd medgivits enligt 1 mom., får med samma förhöjning som avses i 41 § 3 mom. erläggas inom sex månader efter den tidpunkt till vilken anstånd har erhållits.

51 §

Erläggs inte årsavgift för patent enligt stadgandena i 40, 41 och 42 §§, är patentet förfallet från ingången av det avgiftsår för vilket avgiften inte har erlagts.

52 §

På talan därom skall domstolen förklara patent ogiltigt, om det


2) avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven eller i fråga om vilken förklaringen till följd av inträffade förändringar inte är så klar att en fackman med ledning därav kan utöva den;


56 §

Åberopar patentsökande ansökningen gentemot annan innan handlingarna i ansökningsärendet blivit offentliga enligt 22 §, är han skyldig att på begäran lämna sitt samtycke till att denne får ta del av handlingarna. Omfattar patentansökningen en sådan deposition av kultur av mikroorganism som avses i 8 a §, skall samtycket också inbegripa rätt att få prov från kulturen. Stadgandena i 22 § 6 mom. 2 och 3 meningen samt 7 och 8 mom. tillämpas även då någon vill få prov med stöd av sådant samtycke.


71 a §

Har patentsökande i annat ärende än sådant som avses i 2 mom. lidit rättsförlust på grund av att han ej vidtagit åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd därav, men har han gjort allt vad som skäligen kunde krävas av honom för att iaktta föreskriven tid, och vidtar han åtgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten konstatera att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid. Vill patentsökanden erhålla sådant avgörande, skall han inom den tid som ovan stadgas för åtgärden hos patentmyndigheten göra skriftlig framställning därom och erlägga fastställd avgift.

Har patentsökande eller patenthavare inte erlagt årsavgift inom frist som är stadgad i 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom., skall stadgandena i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt. Årsavgiften skall dock erläggas och framställningen göras senast inom sex månader från fristens utgång.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller ej frist varom stadgas i 6 § 1 mom.

På internationell patentansökan som har fullföljts i Finland tillämpas 1 mom. också då det är fråga om frist som hade bort iakttas i fråga om den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller internationella byrån för världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. Den försummade åtgärden skall i sådant fall vidtas hos patentmyndigheten. Detta stadgande gäller dock inte frist inom vilken ansökan skall göras för att den skall kunna få prioritet från den tidigare ansökningen.

71 b §

Har i fall som avses i 31 eller 38 § med posten befordrad handling eller avgift inte inkommit till patentmyndigheten inom föreskriven tid, men blir den med försändelsen avsedda åtgärden vidtagen inom två månader från det sökanden insåg eller bort inse att fristen överskridits, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten konstatera att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid, om


72 §

Ändring i annat slutligt beslut av patentmyndigheten med stöd av denna lag än som avses i 24 §, samt i beslut enligt 42, 71 a eller 71 b § söks genom besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag då vederbörande fick del av beslutet, nämnda dag oräknad. Denne skall inom samma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid äventyr att besvären inte annars upptas till prövning.


73 §

Avgifter enligt denna lag fastställs genom förordning. Om årsavgifter kan därvid stadgas att ett eller flera av de första avgiftsåren skall vara avgiftsfria.


Denna lag träder i kraft den dag som stadgas genom förordning.

De stadganden i 8, 22 och 56 §§ som gäller depositioner av kulturer av mikroorganismer samt 8 a § tillämpas inte på patentansökningar som gjorts före denna lags ikraftträdande.

De stadganden som gäller årsavgifter för patentansökningar tillämpas inte på patentansökningar som gjorts innan denna lag trätt i kraft. På patent som meddelats eller meddelas på grundval av sådan ansökan tillämpas de stadganden om årsavgifter för patent som gäller före denna lags ikraftträdande. Årsavgifter som enligt de gällande stadgandena förfaller till betalning den första dagen av patentåret förfaller likväl den sista dagen i den kalendermånad inom vilken patentåret börjar.

I fråga om patentansökningar som gjorts före denna lags ikraftträdande kan yrkande som avses i 14 § framställas inom två år från den dag då denna lag trätt i kraft.

Till dess annat stadgas genom förordning kan i fråga om uppfinning som avser livs- eller läkemedel patent dock inte meddelas på själva alstret utan endast på framställningsförfarandet.

Regeringens proposition 230/84
Lagutsk. bet. 2/85
Stora utsk. bet. 18/85

Helsingfors den 10 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.