326/1985

Given i Helsingfors den 19 april 1985

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 2 § 1 mom., 12 §, 15 a § 1―4 mom. och 20 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 mom. samt 12 § 1 och 2 mom. i lag av den 18 juli 1975 (568/75), 12 § 3―5 mom. i lag av den 23 december 1982 (1026/82), 12 § 6 mom. och 15 a § 1―4 mom. i lag av den 27 november 1981 (808/81), 12 § 7 mom. i lag av den 9 januari 1981 (11/81) och 20 § 1 mom. i lag av den 10 december 1971 (851/71), samt

fogas till lagen en ny 9 b §, i stället för den 10 a § som har upphävts genom lag av den 14 januari 1982 (31/82) en ny 10 a §, till 15 a § ett nytt 3 mom., varvid de ändrade 3 och 4 samt det nuvarande 5 mom. blir 4―6 mom., till 18 § ett nytt 3 mom. och i stället för det genom lag av den 31 januari 1985 (91/85) upphävda 4 mom. ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., samt till 20 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Denna lag gäller inte

anställning som begynt efter det förmånstagaren fyllt 65 år;

anställning under den tid, för vilken förmånstagaren på grundval av tjänste- eller arbetsförhållande eller företagarverksamhet uppbär ålderspension enligt denna lag eller annan lag eller förordning, eller sådan invalidpension vars storlek fastställts med beaktande av den tid som återstår till pensionsåldern eller av motsvarande arbetsförtjänst;

anställning som beaktas för pension enligt lagen om sjömanspensioner; ej heller

anställning i vilken förmånstagarens arbetsförtjänst i anställningen eller, om han samtidigt innehar två eller flera anställningar, i dessa sammanlagt i medeltal understiger 90 mark i månaden.


9 b §

Invalidpension på grundval av invaliditet som har inträffat efter anställningens upphörande beviljas antingen som full pension eller som delpension. Full invalidpension beviljas vid tillämpningen av 9 § 1 mom. c-punkten förmånstagare vars arbetsförmåga kan uppskattas vara nedsatt med minst tre femtedelar under åtminstone ett år. Är arbetsförmågan nedsatt med mindre än detta, men likväl med minst två femtedelar, beviljas pensionen som delpension. Vid tillämpningen av 9 § 1 mom. d-punkten beviljas pensionen som full pension eller delpension, beroende på hur den pension som utgör grunden härtill är beviljad.

10 a §

Beloppet av en såsom delpension beviljad invalidpension utgör hälften av den fulla invalidpensionen. Är förmånstagaren född före den 1 januari 1927 utgör delpensionen likväl följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av den fulla pensionen
1919 eller tidigare 66
1920 64
1921 62
1922 60
1923 58
1924 56
1925 54
1926 52
12 §

När pension beviljas med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom., beräknas pensionens maximibelopp i tillämpliga delar i enlighet med 8 § lagen om pension för arbetstagare. Samordningsgränsen erhålls genom att av samordningsgrunden tas 66 procent, varifrån om samordningsgrunden överstiger 586 mark avdras 6 procent av den överskjutande delen, dock högst ett belopp som motsvarar folkpensionens basdel. Vid samordning av såsom delpension beviljad invalidpension utgör samordningsgränsen 30 procent av samordningsgrunden.

Vid samordningen beaktas, utöver de i 8 § lagen om pension för arbetstagare nämnda prestationerna, för varje barn som inte har fyllt 16 år det barntillägg som betalas enligt 29 § folkpensionslagen. Har pension enligt denna lag beviljats med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom., beaktas den likväl oförändrad vid samordningen.

Överskrider det sammanlagda beloppet av prestationerna samordningsgränsen, avdras den överskjutande delen från pension som betalas enligt denna lag. Den del av pension enligt denna lag, som har avdragits från pensionen på grund av barntillägg till folkpensionen, läggs till pensionen då barnet har fyllt 16 år.

Till ålderspensionstagare betalas, till dess han erhåller rätt till pension enligt folkpensionslagen, som kompletteringsdel vad som, då folkpensionen beaktas, har avdragits från pension enligt denna lag.

Folkpensionens basdel och barntillägg enligt 29 § folkpensionslagen beaktas under varje kalenderår till de belopp som de uppgår till den 1 november föregående kalenderår.

15 a §

Full invalidpension betalas, om inte i denna paragraf stadgas annorlunda, tidigast från ingången av den kalendermånad som följer näst efter den i 27 § sjukförsäkringslagen avsedda primärtiden för dagpenning, nämligen de 150 första betalningsdagarna och de därpå följande, i nämnda paragraf närmare bestämda fem eller fyra fulla kalendermånaderna.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. betalas full invalidpension i enlighet med 15 §, om pensionsansökan har gjorts innan dagpenning enligt sjukförsäkringslagen har betalts för de i 1 mom. nämnda 150 första betalningsdagarna. Härvid förutsätts likväl att före utgången av den kalendermånad som följer efter pensionsansökan eller, om under denna tid ansökts om dagpenning som avses i sjukförsäkringslagen, före utgången av den kalendermånad som följer efter ansökan, inte beviljats sådan under minst en månad utan avbrott utbetald dagpenning vilken hänför sig till tiden efter arbetsförmågans inträde eller, såvida dagpenningsansökan som hänför sig till denna tid avslagits, till tiden efter avslaget.

Sker sådan förändring beträffande arbetsförmågan hos förmånstagare, vilken åtnjuter såsom delpension beviljad invalidpension, att han får rätt till full invalidpension, tillämpas stadgandena i 1 mom. på den fulla pensionen. Om arbetsoförmågan fortgår, utges invalidpensionen härvid som delpension till dess utbetalningen av full invalidpension börjar.

Beviljas full invalidpension retroaktivt i enlighet med 1 mom., skall pensionen betalas till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar för samma tid utbetald dagpenning enligt sjukförsäkringslagen.

Beviljas invalidpension retroaktivt i enlighet med 2 mom. eller såsom delpension och har för samma tid betalts dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, skall pensionen utbetalas endast till den del den överstiger dagpenning som betalts för samma tid.


18 §

Förändras förmånstagares arbetsförmåga så att förändringen enligt 9 b § inverkar på pensionens storlek och kan förändringen, med beaktande även av den tid som redan förflutit, uppskattas bli bestående åtminstone under ett år, justeras pensionens belopp på ansökan av förmånstagaren eller på statskontorets initiativ från början av den månad som närmast följer på förändringen, om inte annat följer av stadgandena i 15 a § 3 mom. Pensionen minskas dock inte för den tid för vilken den redan utbetalts och höjs inte för längre tid än en månad före den kalendermånad som närmast följer efter förmånstagarens ansökan eller statskontorets justeringsbeslut.

Utan hinder av vad som stadgas i 3 mom. kan vid indragning av invalidpension beslut fattas om att pensionen skall betalas såsom delpension för viss tid som är kortare än ett år.


20 §

Full invalidpension eller arbetslöshetspension som beviljats med tillämpning av 5 § 2 mom. ombildas till ålderspension, då anställningen upphört och pensionstagaren uppnått den för hans sista tjänst eller arbete stadgade pensionsåldern, i fråga om pensionstagare i tjänsteförhållande likväl senast då han uppnår avgångsåldern. I annat fall ombildas invalid- eller arbetslöshetspension till ålderspension då pensionstagaren uppnår 65 års ålder.


Blir pensionstagare, medan han uppbär delpension, arbetslös på det sätt som avses i 9 a §, ändras pensionen på ansökan till arbetslöshetspension, som börjar i enlighet med 9 a § och bestäms på samma sätt som i det fall att delpension ändras till full invalidpension.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

Det i 12 § 1 mom. stadgade markbeloppet motsvarar det för år 1966 fastställda löneindextalet.

Regeringens proposition 260/84
Socialutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 14/84

Helsingfors den 19 april 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.