312/1985

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 1985

Justitieministeriets beslut om ändring av ministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

Justitieministeriet har efter att ha hört den allmänna advokatföreningen Finlands Advokatförbund,

ändrat 5 § 1 mom. 4 punkten, 16 §, 23 § 4 mom., mellanrubriken före 50 § och 51 § 2 mom. i sitt beslut av den 24 april 1959 om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen samt

fogat till 5 § 1 mom. en ny 4 a-punkt och ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 8 § ett nytt 3 mom. samt till beslutet nya 51 a och 52 a §§ som följer:

5 §

Till medlem må antagas finsk medborgare, som yrkesmässigt handhar eller begynner handhava advokatuppdrag och som


4) förvärvat för utövande av advokarverksamhet nödig skicklighet samt praktisk erfarenhet genom att efter avlagd examen och innan han antas som medlem, under minst fyra år ha varit verksam på rättsvårdens område eller i därmed jämförbara befattningar eller uppdrag som förutsätter juridisk utbildning, i varje fall under minst två år som biträde hos advokat, som allmänt rättsbiträde eller som självständig handhavare av advokatuppdrag eller i annan sådan syssla där han i motsvarande mån utfört advokatuppdrag;

4 a) genom att avlägga en särskild examen i den ordning som godkänts av justitieministeriet visat att han har tillräckliga kunskaper om de lagstadganden och anvisningar som gäller advokatverksamhet och om vad som krävs av god advokatsed; samt


Har sökanden redan tidigare avlagt examen som avses i 1 mom. 4 a-punkten eller annars visat att han har de kunskaper som nämns där, kan styrelsen befria honom från att avlägga examen.

8 §

Sökanden skall omedelbart ges besked om att han antagits till medlem. Dessutom skall härom underrättas justitiekanslern och den underdomstol inom vars domkrets den som antagits till medlem har sin byrå.

16 §

I förbundets delegation, som tillsätts för två år i sänder, inväljer varje avdelning vid sitt möte en medlem jämte suppleant för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar i avdelningen.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en viccordförande.

Delegationsmedlemmarnas mandatperiod begynner den 1 mars.

23 §

Byrån skall vara öppen under en av styrelsen fastställd tid varje vardag, dock inte helgfri lördag.

Ändringssökande och meddelande om beslut
50 §

51 §

Av beslut i diciplinärt ärende skall ett exemplar utan dröjsmål tillställas justiriekanslern. Har ärendet blivit anhängigt på grund av anmälan, skall även den som gjort denna ges besked om beslutet, om han inte har återkallat sin anmälan.

51 a §

Beslut varigenom en medlem uteslutits ur förbundet skall utan dröjsmål efter det beslutet trätt i kraft delges förbundets medlemmar. Meddelande om dylikt beslut skall även sändas till landets allmänna domstolar. Upphävs beslut om uteslutning, skall meddelande därom lämnas till förbundets medlemmar och de domstolar som tidigare har underrättats om beslutet om uteslutning.

Styrelsen kan förordna att disciplinärt beslut som har principiell betydelse eller annars är av allmänt intresse helt eller delvis skall offentliggöras.

52 a §

Styrelsen skall årligen avge en berättelse över behandlade disciplinära ärenden, i vilken i korthet redogörs för sakens art och dess utgång. Om ärendet anses ha principiell betydelse, redogörs även för ärendets behandling samt för grunderna för beslutet till behövliga delar. I berättelsen kan även intas andra uppgifter om disciplinära ärenden och deras behandling.

Berättelsen skall tillställas justitieministeriet och justitiekanslern senast i maj följande år samt även hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets byrå. Redogörelsen skall offentliggöras på det sätt som styrelsen bestämmer.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder för verkställigheten av detta beslut kan vidtas redan innan det träder i kraft.

Helsingfors den 11 april 1985

Justitieminister
Christoffer Taxell

Överinspektör
Hannu Taimisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.