162/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs le, 7 a, 8, 14, 18 och 24 §§ utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896,

av dessa lagrum 1 e och 24 §§ sådana de lyder i förordning av den 14 december 1973 (906/73) samt 7 a § sådan den lyder i förordning av den 29 juni 1961 (369/61),

ändras 1, 3 och 7 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 och 3 §§ i förordning av den 5 december 1969 (755/69) och 7 § i nämnda förordning av den 29 juni 1961, samt

fogas till förordningen nya 32―35 §§ som följer:

1 §

Utmätningsman skall över utsökningsärenden som verkställs med stöd av dom eller utslag föra ett dagbokskartotek. På dagbokskort och dess diarieblad skall anges ansökningens ordningsnummer och ankomstdag, sökanden, ombudet och redovisningsadressen, gäldenärens namn och adress, verkställighetshandlingen, verkställighetens eller fordringens art och det penningbelopp som skall indrivas samt förmånsrättsyrkande. På dagbokskortet skall vidare antecknas utmätningsmannens verkställighetsåtgärder och tidpunkten för dem samt den dag då verkställigheten har ombetrotts en angiven biträdande utmätningsman, biträdande utmätningsmannens verkställighetsåtgärder, de influtna och till sökanden redovisade beloppen samt den dag då slutredovisning avgivits.

Möter indrivningen hinder eller blir den fördröjd på grund av att borgenären beviljar betalningstid eller genom besvär över utmätningen, löneutmätning eller annan dylik omständighet som inte har kunnat undvikas, skall på dagbokskortet göras anteckning om nämnda hinder eller orsaken till att slutredovisningen blir fördröjd.

Över de uppdrag som biträdande utmätningsman erhållit bör han föra räkenskapskartotek. Formuläret för räkenskapskortet fastställs av justitieministeriet.

3 §

Över de betalningsförbud som utfärdats på grund av löneutmätning skall utmätningsman föra kartotek som är ordnat alfabetiskt enligt gäldenärernas namn.

Utmätningsman kan förordna honom underställd tjänsteman att för hans räkning handha i 1 mom. nämnt kartotek över betalningsförbud, övervaka iakttagandet av betalningsförbuden samt handha lämnande av bctalningsuppgifter åt respektive biträdande utmätningsman för utskrivandet av indrivningskvitto. I handräckningsärende skrivs indrivningskvittot av utsökningsmyndigheten på utmätningsorten.

7 §

Utmätningsman är skyldig att i utsökningsärende på begäran ge skriftligt intyg om omständigheter som antecknats på dagbokskort. Dessutom skall utmätningsmannen på begäran ge en avskrift eller kopia av expedition eller annan handling som finns i hans besittning.

Utmätningsman får på begäran för kreditupplysningsverksamhet ge skriftliga intyg över gäldenärer som vid utsökning konstaterats vara medellösa, över utmätningar för indrivning av fordringar och över exekutiva auktioner samt över redovisningar enligt lagen om avbetalningsköp (91/66) och över övriga förrättningar av utmätningsman. På intyget antecknas gäldenärens namn och födelsetid eller om möjligt personbeteckning eller affärssignum samt förrättningen och tidpunkten för den. På begäran antecknas på intyget även fordringens art och belopp.

32 §

Utsökningsärenden skall verkställas skyndsamt. Utmätningen skall verkställas och, om inte verkställigheten förbjuds eller avbryts eller gäldenären visar att han erhållit betalningstid av borgenären eller i ärendet uppstår sådant dröjsmål som utmätningsmannen ej kan undvika, den utmätta egendomen försäljas i så god tid att därvid influtna medel kan redovisas för sökanden inom ett år från det att utsökningsärendet inkommit till utmätningsmannen.

Då utmätningsman ger biträdande utmätningsman verkställighetsuppdrag, kan han bestämma den tid inom vilken uppdraget skall utföras.

33 §

Biträdande utmätningsman skall utan dröjsmål och senast under den öppethållningsdag för statens ämbetsverk som följer efter indrivningen deponera de influtna medlen på postgirokontot för utmätningsmannens tjänstemedel eller tillställa utmätningsmannen beloppet.

Biträdande utmätningsman skall till utmätningsmannen avge redovisning för medel som han indrivit, vid den tidpunkt som utmätningsmannen bestämt, likväl minst en gång i veckan. Till redovisningen skall fogas behövliga verifikat. Minst en gång i veckan skall redovisning avges även för de verkställighetsuppdrag i vilka verkställigheten mött hinder.

34 §

Utmätningsman skall utan dröjsmål deponera till honom influtna medel på sitt postgirokonto för tjänstemedel.

Om inte annorlunda är stadgat, skall utmätningsmannen med anlitande av postgiro sända de influtna medlen till sökanden inom två veckor från det han indrivit dem eller mottagit dem i form av biträdande utmätningsmans redovisning (utmätningsmans penningredovisning). På särskilda skäl kan justitieministeriet förlänga ovan nämnda tid. Redovisning skall ske veckovis.

Kan de influtna medlen inte sändas till borgenären, skall utmätningsmannen inom den i 2 mom. nämnda tiden skriftligen meddela borgenären de villkor som denne skall uppfylla för att kunna lyfta medlen och, om medlen ej lyfts, när de kommer att sändas till lantränteriet. Om borgenären skall återfå det fordringsbevis som han inlämnat, skall utmätningsmannen på motsvarande sätt meddela honom detta.

35 §

Justitieministeriet ger vid behov närmare anvisningar om ordnande av betalningstrafiken för och bokföringen av de penningmedel som utmätningsman har mottagit.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.