135/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Lag om ändring av 10 b § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 b § 1 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958, sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 juli 1977 (580/77), som följer:

10 b §

För byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning skall i varje kommun finnas en byggnadsnämnden underställd byggnadsinspektör med tjänsten som huvudsyssla. Byggnadsinspektörstjänst kan dock i annan kommun än stad vara förenad med annan kommunal tjänst. Kommuner kan med länsstyrelsens tillstånd ha gemensam byggnadsinspektör. Är byggnadsverksamheten i kommun så ringa att en byggnadsinspektörstjänst inte kan anses behövlig, kan länsstyrelsen på ansökan för viss tid befria kommunen från att upprätthålla sådan tjänst. Av särskilda skäl kan länsstyrelsen för viss tid godkänna att byggnadsinspektörstjänst handhas som bisyssla.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 december 1983 om ett undantag från byggnadslagen (1107/83).

Regeringens proposition 231/84
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 17/84
Stora utsk. bet. 190/84

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.