112./1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut ändras 96 § och 101 § 2 mom. lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) som följer:

96 §

Polisen och fiskerimyndigheterna skall tillse att stadgandena och föreskrifterna angående fiske följs samt, i enlighet med vad som stadgas nedan, även omhänderta vid olovligt fiske erhållen fångst och därvid begagnade redskap samt transportgods och handelsvara som med stöd av denna lag bör anses som olovliga.

101 §

I fall som avses i 1 mom. skall även edsvuren fiskeövervakare och polis samt, då vattenområdet tillhör eller fiskerätten tillkommer staten, polis- och annan myndighet vars skyldighet det är att inom sådant område övervaka iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna om fiske, omhänderta de fångstredskap vilka tillhör den som bedriver olovligt fiske samt hans fångst ävensom den farkost från vilken fångsten bedrivits.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förhinder för Republikens President, Statsminister
Kalevi Sorsa

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.