110/1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i folkpensionsförordningen den 7 december 1956 (594/56) 55 § 1 mom. och 61 §, dessa lagrum sådana de lyder, 55 § 1 mom. i förordning av den 3 december 1982 (885/82) och 61 § i förordning av den 8 oktober 1982 (743/82), samt

fogas till förordningen en ny 53 a § som följer:

53 a §

Mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela folkpensionsanstaltens lokalbyrå:

1) om vistelse utomlands eller om annan motsvarande orsak, på grund av vilken han inte kan ta emot arbete;

2) om förvärvsarbete, av vilket erhållen förvärvsinkomst uppgår till minst det belopp som nämns i 22 c § 2 mom. 2 punkten folkpensionslagen; samt

3) om vägran att ta emot av arbetskraftsmyndighet åt honom anvisat i 22 c § 1 mom. folkpensionslagen avsett arbete, som fortgår minst en månad.

55 §

Utöver vad i 53, 53 a och 54 §§ är stadgat, är pensionstagare skyldig att lämna även övriga för kontroll av pensionsrätten och pensionens belopp samt för utbetalning av pensionens erforderliga uppgifter.


61 §

Utbetalning av pension inställs i enlighet med 42 § 1 mom. folkpensionslagen, då pensiontagare i de i 36 § 2 mom. eller 36 b § 3 mom. sinnessjuklagen (187/52) avsedda fallen intagits i sinnessjukhus eller med stöd av 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) i tvångsinrättning.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förfall för Republikens President


Kalevi Sorsa Statsminister


Matti Puhakka Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.