106/1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare 15 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 18 juni 1971 (514/71),

ändras 3 a § och 11 § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § i förordning av den 14 april 1978 (276/78) och 11 § 1 mom. i nämnda förordning av den 18 juni 1971, samt

fogas till 12 a §, sådan den lyder i förordning av den 29 december 1972 (939/72), ett nytt 2 mom. som följer:

3 a §

Arbetslöshetskassa, som avses i lagen om arbetslöshetskassor (603/84), åligger att årligen före utgången av maj månad lämna pensionsskyddscentralen på av denna föreskrivet sätt uppgifter om för föregående kalenderår utbetalda dagpenningar avvägda enligt förtjänsten, vilka erlagts till arbetstagare.

11 §

Pensionsansökan skall göras på blankett, som fastställs av pensionsskyddscentralen. Likaså fastställer pensionsskyddsscentralen formuläret för intyg från arbetskraftsmyndighet samt från arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten, vilka erfordras för arbetslöshetspension.


12 a §

Mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela pensionsanstalten:

1) om vistelse utomlands eller om annan motsvarande orsak, på grund av vilken han inte kan ta emot arbete;

2) om förvärvsarbete, av vilket erhållen förvärvsinkomst uppgår till minst det belopp som nämns i 4 c § 4 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare; samt

3) om vägran att ta emot av arbetskraftsmyndighet åt honom anvisat i 4 c § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett arbete, som fortgår minst en månad.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så, att 3 a § träder i kraft den 1 juni 1985.

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förfall för Republikens President


Kalevi Sorsa Statsminister


Matti Puhakka Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.